Mézgedi cseppkőbarlang

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

A Király­er­dő utol­só nyúl­vá­nyá­nak sűrű­jé­be, a Mezi­á­di-patak men­tén vezet az út, amely a Méz­ge­di csepp­kő­bar­lang­ból ered. A bar­lang fel­tá­rá­sa, leírá­sa és láto­gat­ha­tó­vá téte­le a Bihar-hegy­ség leg­na­gyobb alak­ja, Czá­rán Gyu­la ter­mé­szet­bú­vár nevé­hez fűző­dik. 1930-ban állí­tott emlék­táb­lá­ja újra régi fényé­ben ragyog a bar­lang elő­csar­no­ká­ban. A folya­ma­tos fel­tá­rá­sok­nak köszön­he­tő­en közel 5 kilo­mé­ter hosszan jár­ha­tó bar­lang­ban az ása­tá­sok során ősko­ri csont­le­le­tek, így töb­bek között a mára kihalt bar­lan­gi med­ve nyo­mai is elő­ke­rül­tek.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: