Matyi Vendégház — Székelyvarság

Matyi Vendégház — Székelyvarság

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 10%

Minden HHTE tag és családja.

Üdvözlő pálinka: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Nagy Attila

Székelyvarság
Bagzos 494.
(Románia)

GPS: 46.51935, 25.33799

Telefonszám:

00 40 748 420 221

Weboldal:

http://okoturizmus.ro/

E-mail:Csa­lá­di­as ven­dég­lá­tás, a ven­dég­lá­tók han­gu­la­tos és bará­ti­as ott­ho­ná­ban. Ízes és házi­as étkek, for­ró sza­u­na, meleg vizes dézsa vala­mint veze­tett túrák az öko­tu­riz­mus jegyé­ben. Várunk sze­re­tet­tel Szé­kely­var­ság köz­pont­já­tól 500 méter­re!

Nagy Atti­la és csa­lád­ja vár­ja nagy sze­re­tet­tel az erre járó haza­já­ró­kat. A ven­dég­lá­tók fon­tos­nak tart­ják hogy minél töb­ben meg­is­mer­hes­sék mind­azt a cso­dát, amit Szé­kely­föl­dön a ter­mé­szet és az erdé­lyi kul­tú­ra kínál, ezért meg­épí­tet­ték a Matyi Ven­dég­há­zat, ahol az öko­tu­riz­mus szel­le­mi­sé­ge sze­rint fogad­ják ven­dé­ge­in­ket.

Ez mit is jelent? Az öko­tu­riz­mus­ban, elté­rő­en a tömeg­tu­riz­mus­tól, első­sor­ban a ter­mé­sze­ti kör­nye­zet érté­ke­i­nek fel­fe­de­zé­sén, a tér­ség­ben élő embe­rek hagyo­má­nyos kul­tú­rá­já­nak meg­is­me­ré­sén, vala­mint a sza­bad­ban űzhe­tő spor­to­lá­si, kikap­cso­ló­dá­si lehe­tő­sé­ge­ken van a hang­súly.  Az öko­tu­ris­ta nem fel­éli kör­nye­ze­tét, hanem uta­zá­sa során bele­he­lyez­ke­dik abba, gon­do­san vigyáz­va az érté­kek­re. Az öko­tu­riz­mus szo­ros kap­cso­lat­ban áll a ter­mé­szet­vé­de­lem­mel, amely­nek egyik sze­re­pe ugyan­is éppen az, hogy a véde­lem mel­lett be is mutas­sa és meg­is­mer­tes­se a ter­mé­sze­tes kör­nye­ze­tet.

A szál­lás 8 szo­bá­val ren­del­ke­zik, ame­lyek max. 23 fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­ma­sak.