Magyarremete

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

A Körö­si völgy­fü­zér első gyöngy­sze­me, a Bihar-hegy­ség lábá­nál, a Mezi­á­di patak men­tén meg­bú­jó Magyar­re­me­te.

A kis­köz­ség büsz­ke­sé­ge a 13. szá­za­di román stí­lu­sú, refor­má­tus­sá lett temp­lom. Egye­dül­ál­ló a Kár­pát-meden­cé­ben, hogy fal­fres­kó­in együtt lát­hat­juk Árpád-házi szent kirá­lya­in­kat: Ist­vánt, Imrét és Lász­lót. A falu szór­vány­te­rü­le­ten helyez­ke­dik el, 1944-ben ember­te­len tra­gé­dia érte, ami­kor román hor­dák gye­re­ke­ket és idő­se­ket nem kímél­ve 43 ártat­lan magyart mészá­rol­tak le.

Hazajáró epizódban szerepelt: