Magyarfenes

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

A Fenes-patak völ­gyé­ben baran­gol­va a magyar múlt emlé­kei köszön­nek ránk. Az Isz­tol­na hatá­rá­ban talál­ha­tó híd lett egy­kor az új határ, ami­kor 1940-ben Észak.Erdély vissza­tért. A híd­fő­nél a Kós Károly ter­vez­te fara­gott kapu emlé­kez­tet a régi Kalo­ta­szeg­re.

Magyar­fe­nes régi vára már nincs meg, Gya­lu vet­te át sze­re­pét, de 13. szá­za­di Szent Lász­ló temp­lo­ma őrzi még az erdé­lyi püs­pök­ség emlé­két. Sok­szor cse­rélt gaz­dát a refor­má­tu­sok és a kato­li­ku­sok között, míg 1749-ben vég­leg a kato­li­ku­so­ké lett. A szen­tély 14. szá­za­di fres­kó­it a Kolozs­vá­ri test­vé­rek apja, Mik­lós fes­tet­te.

Hazajáró epizódban szerepelt: