Magas-bérc, Vasfüggöny turistaút és az Asztalfő

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

A tri­a­no­ni határt köve­tő nyu­ga­ti zöld jel­zé­sen indu­lunk, a Sop­ro­ni-hegy­ség gerin­cén. Ahol egy­ko­ron határ­őrök vigyáz­ták a vas­füg­gönyt, ma már újra a turis­ták vet­ték bir­to­kuk­ba a kel­le­mes, szin­te víz­szin­tes erdei túra­ös­vényt. Csak egy erdei bun­ker emlé­kez­tet a határ­zár­ra.

A Magas-bérc tete­jé­ről érde­mes végig pász­táz­ni a tájé­kot: a sop­ro­ni vegyes erdők mögött a Fer­tő­táj sík­ja ter­pesz­ke­dik. Távo­labb a szom­szé­dos Lán­zsé­ri és Laj­ta-hegy­sé­gek húzód­nak. De elő­bú­jik a Boros­tyán­kői-hegy­ség is. És itt van, már szin­te kar­nyúj­tás­nyi­ra már az Alpok­hoz tar­to­zó Sch­ne­e­berg.

Nyu­gat felé, határ­kő­ről határ­kő­re halad­va érjük el Asz­tal­főt. Volt idő, ami­kor éven­te egy­szer, a határ­szem­lék alkal­má­val itt talál­koz­tak Sop­ron, Szik­ra, Lakom­pak és Frak­nó­ná­dasd urai. Erre emlé­kez­tet a kőasz­tal, amit az urak helyett már csak a tör­té­ne­lem néma szem­ta­núi, a kör­nyék hegyei ülnek körül.

Hazajáró epizódban szerepelt: