Kulcsos ház — Kórógy

Kulcsos ház — Kórógy

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
2/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kávé és pálinka árából: 10%

Minden Hazajáró Egylet tag részére.

Idegenvezetés a faluban: ajándék

Minden HHTE tag és szállóvendég részére, aki megismerné Kórógy és környékének történelmét.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Dezső Krisztina

31214 Kórógy
Ive Lole Ribara 38
(Horvátország)

GPS: 45.40651, 18.74464

Telefonszám:

00 385 91 88 47 548


E-mail:Több­sé­gé­ben magyar lak­ta falu a Drá­va men­tén fek­vő Árpád-kori Kórógy. Erről tanús­ko­dik a köze­li dom­bon fek­vő vár­rom is, mely­nek első írá­sos emlí­té­se 1290-re tehe­tő. Egé­szen a török idő­kig, ami­ko­ris 1536-ban elfog­lal­ták. Azóta üre­sen áll, és vár­ja sor­sa jobb­ra fordulását.Mint oly sok hor­vát­or­szá­gi tele­pü­lést, Kóró­gyot sem kerül­te el a dél­szláv hábo­rú, így sok magyar kény­te­len volt elhagy­ni szü­lő­föld­jét, aho­vá csak 1998-ban tér­het­tek vissza. A helyi­ek híven őrzik ősi nyelv­já­rá­su­kat és hagyo­má­nya­i­kat. A meg­úju­lás egyik erős bás­tyá­ja lehet a magyar állam segít­sé­gé­vel újjá­épí­tett refor­má­tus temp­lom, ahol vasár­na­pon­ként 14 órá­tól tar­ta­nak Isten­tisz­te­le­tet. A köze­li táj­ház­ban lehe­tő­ség van meg­kós­tol­ni a kör­nyék­re jel­lem­ző íze­ket, mint pél­dá­ul a hal­pap­ri­kást, a töl­tött káposz­tát (szár­mát), vagy a cse­va­pot. A leg­ki­seb­be­ket lovag­lás és sza­ma­ra­go­lás vár­ja.

Két ház vár­ja az erre láto­ga­tó haza­já­ró­kat falu­si turiz­mus kere­té­ben. Az egyik három szo­bá­val ren­del­ke­zik, 3x2 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra alkal­mas, külön bejá­ra­tú, für­dő­vel fel­sze­relt. A másik  2 főnek, ami pót­ágyaz­ha­tó, és ugyan­úgy külön für­dő­vel és kony­há­val fel­sze­relt. Ezen kívül egy kiadó szo­ba vár­ja az ide­lá­to­ga­tót, amely 4 fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas.

A szál­lás ára: 10 eur/fő

A szál­lá­son szí­ve­sen lát­nak cso­por­to­kat is, akik szí­ve­sen meg­is­mer­nék Kórógy és kör­nyé­ké­nek tör­té­nel­mét, magyar vonat­ko­zá­sa­it. Az ide­gen­ve­ze­tés­sel kap­cso­la­tos továb­bi rész­le­te­kért keres­sé­tek Dezső Krisz­ti­nát a 00 385 91 88 47 548-as szá­mon.