Köröstárkány

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

Ezek az egy­kor az egész Feke­te-Körös völ­gyét betöl­tő erdő­sé­gek jelen­tet­tek mene­dé­ket a viha­ros idők­ben az itt élők­nek, így a Feke­te-Körös men­te leg­ősibb és leg­ma­gya­rabb tele­pü­lé­se, Köröst­ár­kány lakó­i­nak is. Ano­ny­mus sze­rint a hon­fog­la­lás ide­jén a Töhö­töm nem­zet­ség tele­pe­dett meg a vidé­ken. Tize­del­ték a mon­go­lok, a törö­kök, de maradt bőven a fáj­da­lom­ból a 20. szá­zad­ra is.

1919-ben a Feke­te-Körös völ­gyé­ben elő­re­nyo­mu­ló, túl­erő­ben lévő román offen­zí­va elől – súlyos har­cok után – vissza­vo­nul­ni kény­sze­rült a Szé­kely Had­osz­tály Wer­bő­czy-zász­ló­al­ja. Az olta­lom nél­kül maradt Köröst­ár­kány és a szom­szé­dos Kis­ny­éger­fal­va a hús­vét­kor bevo­nu­ló román sza­bad­csa­pa­tok pré­dá­ja lett. Válo­ga­tás nél­kül kínoz­ták és öldö­köl­ték a nőket, az öre­ge­ket és a gyer­me­ke­ket is. Egész csa­lá­dok vesz­tek oda a vér­für­dő­ben. A 91 meg­gyil­kolt ártat­lan tár­ká­nyi magyar nevét 1999 óta őrzi a magyar­el­le­nes román atro­ci­tá­sok első erdé­lyi emlék­mű­ve.

De hogy ne csak a gyász­ról és a véres múlt­ról szól­jon Köröst­ár­kány és vidé­ke, erről tesz­nek azok a lel­kes ter­mé­szet­já­rók, a Körö­sök Völ­gye Natúr­park Egye­sü­let és a Száz­lá­bú Egye­sü­let tag­jai, akik fel­is­mer­ték, hogy a kanyar­gós Körös újra össze­köt­he­ti az egy­más­tól erő­szak­kal elsza­kí­tott magya­ro­kat. Szá­zá­val érkez­nek a Határ­ta­lan Ván­dor­tú­ra alap­tá­bo­rá­ba a részt­ve­vők, akik külön­bö­ző köz­le­ke­dé­si esz­kö­zök­kel a Körös for­rá­sá­tól a tor­ko­la­tá­ig jár­ják majd végig a folyót.

Hazajáró epizódban szerepelt: