Kászonaltíz

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

A Kászo­ni-meden­ce köz­pon­ti tele­pü­lé­se. A temp­lom a 15. szá­zad­ban épült, de van­nak Árpád-kori emlé­kei is, a keresz­te­lő­kút és a szent­ség­tar­tó ebből az idő­ből való. A tele­pü­lés köz­pont­já­ban a két világ­há­bo­rú­ban elesett kato­nák­nak állí­tot­tak emlé­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: