Kárpátia Panzió — Csíkszentdomonkos

Kárpátia Panzió — Csíkszentdomonkos

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 10%

Üdvözlő pálinka és programajánlat: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Cseh József

Csíkszentdomonkos
Sáros út 2016/A
(Románia)

GPS: 46.57905, 25.79003

Telefonszám:

00 40 740 285 147
00 40 266 336 200

Weboldal:

http://karpatiapanzio.com/

E-mail:Csa­lá­di­as pan­zi­ónk Csík­szent­do­mo­ko­son, a Csí­ki-meden­ce egyik leg­szebb fek­vé­sű tele­pü­lé­sén épült. 11 szo­bá­val és 60 fős étte­rem­mel vár­juk a ked­ves ven­dé­ge­in­ket, étel­kí­ná­la­tunk fel­öle­li a szé­kely és a magyar kony­ha íze­it.

Pan­zi­ónk elhe­lyez­ke­dé­sé­ből adó­dó­an csil­lag­tú­rá­ban min­den szé­kely­föl­di tör­té­nel­mi és föld­raj­zi neve­ze­tes­ség elér­he­tő. 
A falu szü­löt­te Már­ton Áron püs­pök, kinek élet­út­ját hűen mutat­ja be a csík­szent­do­mo­ko­si Már­ton Áron Múze­um.

1 thoughts on “Kárpátia Panzió — Csíkszentdomonkos