Kápolnásfalu

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

A Köz­pon­ti-Har­gi­ta elő­te­ré­nek vul­ká­ni pla­tó­ján, a Nagy- és a Kis-Homo­ród víz­vá­lasz­tó­ján helyet fog­la­ló ked­ves kis hegyi köz­ség, Kápol­nás­fa­lu. A tele­pü­lés a hadak útján, a Har­gi­tát átsze­lő főút men­tén tele­pült, a kora Árpád-kor­ban. Szen­ve­dett is ele­get az átke­lő ellen­sé­ges sere­gek­től, igaz, fek­vé­sé­nek köszön­het­te feje­del­mi kivált­sá­ga­it is. Nevét régi, mára por­rá lett kápol­ná­já­ról kap­ta. 1797-ben aztán szép nagy temp­lo­mot kapott.

Hazajáró epizódban szerepelt: