Iskolai és helytörténeti gyűjtemény — Várdaróc

Iskolai és helytörténeti gyűjtemény — Várdaróc

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
2/10

Hazajáró Pont

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Tárlatvezetés és egy üdítő: ajándék

Minden Hazajáró Egylet tag részére.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Micheli Zsolt

31327 Várdaróc
Kossuth Lajos utca 77.
(Horvátország)

GPS: 45.62249, 18.7694

Telefonszám:

00 385 91 767 5938


E-mail:A refor­má­ció isko­la­te­rem­tő törek­vé­sé­nek köszön­he­tő­en a 16–17. szá­zad­ban Daróc­nak bizo­nyít­ha­tó­an már léte­zett isko­lá­ja. 1826-ban épí­tet­tek új „osko­la­há­zat”, amely a javí­tá­sok­kal 1879-ig szol­gált, ami­kor helyé­re tég­lá­ból tágas épü­le­tet emel­tek. Mielőtt az egy­ház hoz­zá­kez­dett vol­na az épít­ke­zés­hez, mér­nö­ki szá­mí­tást kért a vár­ha­tó költ­ség­ve­tés­ről. Az isko­la­ház költ­ség­ve­té­se majd 2830 forint­ra rúgott, és ter­ve­it Czud­ta­nich Gyu­la mér­nök bara­nya­vá­ri kel­te­zé­sű leve­lé­ben küld­te el a tele­pü­lés lel­ké­szé­nek 1878. júli­us 19-én.

Az épít­ke­zés ide­jén az isko­lát hel­vét hit­val­lá­sú­ként és magyar­ként tar­tot­ták nyil­ván, 135 tanu­ló­ja volt.

A tri­a­no­ni hatá­rok meg­vo­ná­sa után Vár­da­róc is a Szerb–Horvát–Szlovén Király­ság­hoz tar­to­zott, akkor álla­mo­sí­tot­ták egy­há­zi isko­lá­ját. Önál­ló­sá­gát az 1959–60-as tan­év­ben veszí­tet­te el, ami­kor a daró­ci, kopá­csi és las­kói egye­sü­lé­sé­vel lét­re­jött a Pető­fi Sán­dor Álta­lá­nos Isko­la, a Drá­va­szög első magyar köz­pon­ti isko­lá­ja. Ettől kez­dő­dő­en a daró­ci alsó tago­za­tos intéz­mény­ként foly­tat­ta műkö­dé­sét.

A pap­lak szom­széd­sá­gá­ban álló, XIX. szá­za­di, taní­tói lakás­sal ellá­tott ezen épü­let 1990-ig szol­gált, ami­kor elké­szült az új isko­la és az óvo­da. Udva­ra és kör­nyé­ke a gyer­me­kek ked­venc ját­szó­he­lye volt. A falu min­den lakó­ja meg­for­dult ben­ne, közös­sé­gi ház­ként is műkö­dött.

2011-ben a romos épü­let új funk­ci­ót kapott: a refor­má­tus egy­ház­zal meg­kö­tött egyez­mény értel­mé­ben a Hor­vát­or­szá­gi Magya­rok Demok­ra­ti­kus Közös­sé­ge har­minc évre meg­kap­ta az épü­let hasz­ná­la­ti jogát. A HMDK anya­or­szá­gi támo­ga­tás­sal végez­te a fel­újí­tást, az épü­le­tet 2015-ben adták át.

Azóta az elő­te­re és az udvar egy része is meg­újult, 2019-ben az udvar tel­jes fel­újí­tá­sát ter­vez­zük, hogy sza­bad­té­ri ren­dez­vé­nyek meg­tar­tá­sá­ra is alkal­mas legyen.

Az épü­let egyik régi osz­tály­ter­mé­ben kapott helyet az isko­la­tör­té­ne­ti gyűj­te­mény, a másik részé­ben pedig a hely­tör­té­ne­ti gyűj­te­mény, és továb­bi tár­gyak, doku­men­tu­mok lát­ha­tók a falu múlt­já­ból a másik osz­tály­te­rem­ben is. Az udvar jövő évi ren­de­zé­sé­vel egy kül­ső kiál­lí­tó­résszel is bővül majd az épü­let.