Hugyik Krisztián gyümölcstermesztő — Erdőd

Hugyik Krisztián gyümölcstermesztő — Erdőd

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
1/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Borkóstolás és sós kifli : 10%

Pálinkakóstolás, sós kifli és török kávé: 10%

Kávé: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Hugyik Krisztián

31206 Erdőd
Busija 79.
(Horvátország)

GPS: 45.52484, 19.0601

Telefonszám:

00 385 98 920 5804


E-mail:Eszék-Bara­nya megyé­ben, a Duna mel­lett talál­ha­tó Erdőd. Itt, a folyó­par­ton maga­so­dik az erdő­di vár, ahon­nan cso­dás kilá­tás nyí­lik Bács­ká­ra. A hegy­há­ti magya­rok a 19. szá­zad végén köl­töz­tek be a folyó túl­part­ján fek­vő Gom­bo­sól és Dorosz­ló­ról. A falu­ban és kör­nyé­kén lakók főleg mező­gaz­da­ság­ból élnek, ahogy a mi csa­lá­dunk is.

A Hugyik csa­lád több gene­rá­ció óta sző­lő- és gyü­mölcs­ter­mesz­tés­sel fog­lal­ko­zik. Ennek sze­re­te­te gene­rá­ci­ó­ról gene­rá­ci­ó­ra örök­lő­dött szű­kebb csa­lá­dunk­ban, ahol én is már gye­rek­ko­rom óta segéd­ke­zem. Nekem külö­nö­sen a sző­lő- és gyü­mölcs­ter­mesz­tés nőtt a szí­vem­hez, ami­vel ma is fog­lal­ko­zom.

Sár­ga­ba­rack­ból a kör­nyék egyik leg­jobb pálin­ká­ját, sző­lő­ből pedig finom  fehér bort készí­tünk. Ezzel és finom, házi készí­té­sű sós kif­li­vel várunk min­den erre járó haza­já­rót, aki szí­ve­sen meg­is­mer­né az Erdő­di-hegy­hát tör­té­ne­tét és magyar­sá­gát. Szí­ve­sen látunk cso­por­to­kat is.

Árak:
5–10 főig borkóstoló+sós kif­li: 75 kn/fő      (HHTE tagok­nak: 67 kn/fő)

5–10 főig pálinkakóstoló+sós kifli+török kávé: 100 kn/fő     (HHTE tagok­nak: 90 kn/fő)