Hubertus-kilátó, Sopron és Bánfalva

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

Sop­ron vidé­ke olyan szép táj­ké­pek­kel ren­del­ke­zik, hogy kör­nyé­ké­re 16 kilá­tót is épí­tet­tek. A Dud­lesz-erdő fölé éppen 100 esz­ten­de­je emel­tek egyet. Később tönk­re­ment, de 2004-ben újjá­épí­tet­ték a Huber­tus kilá­tót.

Sop­ron pere­mén talál­ha­tó a Koro­ná­zó­domb, mely­nek nevé­re egy emlék­osz­lop ad magya­rá­za­tot: 1625-ben itt vágott a koro­ná­zá­si kard­dal a négy égtáj felé III. Fer­di­nánd király.

Sop­ron 1277-ben sza­bad kirá­lyi váro­si ran­got kapott. A magyar tör­té­ne­lem leg­több sors­for­dí­tó ese­mé­nyé­ben részt vett. 1848-ban 1600 nem­zet­őr állt itt Kos­suth zász­la­ja alatt, majd 1921-ben a város népe Auszt­ria helyett Magyar­or­szág mel­lett dön­tött, így kiér­de­mel­ve a Leg­hű­sé­ge­sebb Város (Civi­tas Fide­l­is­si­ma) címet.

A 16. és 17. szá­zad­ban Sop­ron­ban több ország­gyű­lést is tar­tot­tak. A Cae­sar-ház­ban 1681-ben gyűl­tek össze a főren­dek.

Az Orso­lya tér lát­vá­nyos­sá­ga a 18. szá­za­di Szent Orso­lya-temp­lom és rend­ház.

A váro­si sétány park­ját Sop­ron első dísz­pol­gá­rá­nak, Szé­che­nyi Ist­ván­nak köszön­he­ti, így róla is nevez­ték el a teret.

Itt áll a domon­kos ren­di­ek 18. szá­zad­ban épült két­tor­nyú temp­lo­ma, mel­let­te a rend­ház­zal.

A város jel­leg­ze­tes épü­le­te a Tűz­to­rony. A Hűség­ka­pun át lép­he­tünk be  a bel­vá­ros gyöngy­sze­mé­re, a Fő tér­re, ahol csu­pa műem­lék épü­le­tet cso­dál­hat meg az ember. Itt talál­ha­tó a Stor­no-hát, ami­ben egy­kor maga Hunya­di Mátyás szállt meg. Mel­let­te a Tábor­nok-ház, ami Sop­ron leg­na­gyobb pol­gár­mes­te­ré­nek, Lack­ner Kris­tóf­nak adott ott­hont, de itt lát­ha­tó az eklek­ti­kus stí­lu­sú Város­há­za, és a 13. szá­zad­ban épült temp­lom.

És a ván­dor nem hagy­hat­ja el a várost anél­kül, hogy meg­lá­to­gat­ná a Gyógy­gö­dör boro­zót, ahol a Sop­ron­ra jel­lem­ző kék­fran­kost kós­tol­hat­ja meg.

Bán­fal­va neve­ze­tes­sé­ge a kivé­te­les han­gu­la­tú Hősi teme­tő. Két világ­há­bo­rú hősi halot­tai alusszák itt örök álmu­kat. Közöt­tük ott nyug­szik a legen­dás vadász­re­pü­lő - vitéz nemes Mol­nár Lász­ló is. És itt helyez­ték örök nyu­ga­lom­ra a II. világ­há­bo­rú tra­gi­kus emlé­kű sop­ro­ni ter­ror­bom­bá­zá­sá­nak áldo­za­ta­it is.

Bán­fal­va másik neve­ze­tes­sé­ge a falu felett maga­so­dó temp­lom. Ide egy kőkor­lá­tos, szob­rok­kal díszí­tett barokk lép­cső­so­ron emel­ke­dünk fel, ame­lyet pálos reme­ték épí­tet­tek a 18. szá­zad­ban.

A 15. szá­za­di régi pálos temp­lo­mot és kolos­tort 1529-ben a törö­kök annak rend­je és mód­ja sze­rint fel­dúl­ták. Aztán 1614-ben vissza­tér­tek a pálo­sok a kolos­tor­hegy­re, és neki­lát­tak újra­épí­te­ni Isten haj­lé­kát. Ez olyan szé­pen sike­rült, hogy jöt­tek is, egy­re töb­ben a zarán­do­kok, a Mária kegy­kép­hez búcsút nyer­ni. De jött II. József is, és 1786-ban fel­osz­lat­ta a pálos ren­det. Később a kar­me­li­ta nővé­rek tele­pül­tek ide, míg­nem ránk tört a bol­se­vis­ta dik­ta­tú­ra, ami 1950-ben őket is elül­döz­te innen. Erre Bán­fal­va akko­ri plé­bá­no­sa és egy fel­vi­dék­ről kite­le­pí­tett művész, Bás­ti Zol­tán a maguk mód­ján vála­szol­tak: a kar­zat­ra fel­ke­rült a világ egyet­len temp­lo­mi Sztá­lin-fest­mé­nye, ami a Szent Mihály ark­an­gyal által legyő­zött ördö­göt a tömeg­gyil­kos dik­tá­tor képé­ben ábrá­zol­ja. De a leg­va­dabb Ráko­si kor­szak­ban volt bátor­sá­guk meg­je­le­ní­te­ni a szov­je­tek által meg­gyil­kolt püs­pö­köt, Apor Vil­most is.

Bán­fal­va egy másik, apró, de még régeb­bi, XII. szá­za­di szak­rá­lis emlé­ke, a Mária Mag­dol­na-temp­lom, amely máig őrzi román kori jegye­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: