Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ — Eszék

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ — Eszék

Uticélok / Délvidék / Szlavónia

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kávé és üdítő árából: 10%

Minden HHTE csoport kedvezményes étkezésben részesül.

Kapcsolat


31000 Eszék
Drinska ul. 12/A
(Horvátország)

GPS: 45.55496, 18.69551

Telefonszám:

+385-31-274-339; -920;-922

Weboldal:

http://www.centar-prosvjetnokulturni-madjara-os.skole.hr/HU/index.html

E-mail:Hor­vát­or­szá­gi Magyar Okta­tá­si és Műve­lő­dé­si Köz­pont egye­dül­ál­ló lehe­tő­sé­ge­ket kínál a hor­vát­or­szá­gi magyar, de a nem magyar anya­nyel­vű diá­kok szá­má­ra is, hiszen kitű­nő­en fel­ké­szült taná­rok, a modern kori okta­tás­nak meg­fe­le­lő fel­sze­relt­ség és kis lét­szá­mú osz­tá­lyok vár­ják az intéz­mény­ben tanul­ni vágyó­kat. A több mint más­fél évti­ze­des múlt­tal ren­del­ke­ző intéz­mény a fenn­ál­lá­sa alatt bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy olyan tudást képes adni a diák­ja­i­nak, amellyel a tovább­ta­nu­lás során meg­áll­ják a helyü­ket bár­mely hor­vát­or­szá­gi vagy magyar okta­tá­si intéz­mény­ben.

Szá­mos fel­mé­rés mutat­ja, hogy a két­nyel­vű­ség a későb­bi­ek­ben meg­hoz­za a gyü­möl­csét, hiszen az embe­ri agy­ra nem­csak, hogy fej­lesz­tő­leg hat, hanem ezen embe­rek­re érvé­nyes a mon­dás: annyi ember vagy, ahány nyel­vet beszélsz.

A magyar nyel­vet 15 mil­lió ember beszé­li az EU-ban, amely nem kicsi szám, ezért is fon­tos ennek a rit­ka, de gyö­nyö­rű és hasz­nos nyelv­nek az isme­re­te. A magyar nyelv­vel meg­is­me­rünk egy több mint ezer éves tör­té­nel­met, illet­ve egy olyan nyel­vi tudás bir­to­ká­ba jutunk, amellyel itt a régi­ó­ban a mun­ka­vál­la­lás­kor min­den­kép­pen előnnyel indu­lunk. A mind több Hor­vát­or­szág­ban műkö­dő magyar cég és a Magyar­or­szá­gon ter­jesz­ke­dő hor­vát cégek mind-mind elő­sze­re­tet­tel alkal­maz­nak magya­rul tudó mun­ka­erőt, olyas­va­la­kit, aki a hor­vát és a magyar mel­lett kitű­nő­en tud ango­lul, néme­tül vagy épp fran­ci­á­ul. A világ­nyel­vek okta­tá­sán ezért is van külö­nö­sen nagy hang­súly nálunk, amit bizo­nyít, hogy a nyel­vi órá­kon öt alat­ti gye­rek­lét­szám­mal dol­go­zunk.

BÓBITA ÓVODA

A Bóbi­ta Óvo­da nem­csak Eszék egész terü­le­té­ről, hanem a kör­nye­ző magyar­lak­ta tele­pü­lé­sek­ről (Szent­lász­ló­ról, Kórógy­ról, Harasz­ti­ról, Bellyé­ről stb.) is fogad­ja a gye­re­ke­ket.

Az óvo­dá­ban két vegyes neve­lé­si cso­port műkö­dik, össze­sen 50, 3 és 6 év közöt­ti gye­rek­kel. A vegyes cso­por­tok elő­nyei – a homo­gén cso­por­tok­kal szem­ben – több­szö­rö­sek. A vegyes korú cso­por­tok szer­ve­ző­dé­se ugyan­is nagy­ban hason­lít a tár­sa­da­lom leg­fon­to­sabb közös­sé­gé­re, a csa­lád­ra. A gye­re­kek a közös fog­lal­ko­zá­sok során ter­mé­sze­tes úton sajá­tít­ják el az együtt­élés­hez, közös mun­ká­hoz szük­sé­ges szo­cio-emo­ci­o­ná­lis kész­sé­ge­ket és isme­re­ti ala­po­kat.

A ter­mé­sze­tes han­gu­la­tú, „élet­sze­rű” vegyes cso­por­tok­ban való neve­lés elő­nye­it szá­mos tanul­mány alá­tá­maszt­ja, külö­nö­sen a tudás és a tár­sa­dal­mi nor­mák elsa­já­tí­tá­sát ille­tő­en. A gye­re­kek sike­re­seb­bek későb­bi tanul­má­nya­ik­ban, nagyobb önbi­zal­muk van, jobb szo­ci­á­lis képes­sé­gek­kel ren­del­kez­nek, vala­mint pozi­tí­vabb az óvo­dá­hoz, majd isko­lá­hoz való hoz­zá­ál­lá­suk.

Az óvo­dai mun­kát a gye­re­kek igé­nye­i­re szab­juk, hiszen külön­bö­ző képes­sé­gek­kel és tapasz­ta­la­tok­kal ren­del­kez­nek. A neve­lők fel­ada­ta abban rej­lik, hogy tel­jes esz­köz- és mód­szer­táruk­kal szol­gál­ják az óvo­dá­sok sze­mé­lyes érde­ke­it, miköz­ben csa­pat­mun­ká­ra és együtt­mű­kö­dés­re kész­te­tik a gye­re­ke­ket.

A vegyes cso­por­tok­ban a gye­re­kek együtt­mű­kö­dé­si kész­sé­ge igen magas, az idő­sebb gye­re­kek tanít­ják és segí­tik a fia­ta­lab­ba­kat, ezál­tal pedig ők is meg­ta­nul­nak fele­lő­sen visel­ked­ni. A vegyes cso­por­tok az agresszi­vi­tás és vetél­ke­dés elke­rü­lé­sé­re ösz­tö­nöz­nek, a gye­re­kek spon­tán módon tanul­ják meg, hogyan fejez­he­tik ki meg­fe­le­lő­en érzel­me­i­ket, elkép­ze­lé­se­i­ket, vágya­i­kat. A külön­bö­ző korú gye­re­kek kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja emel­lett pozi­tí­van hat a beszéd­kész­ség fej­lő­dé­sé­re is.

A külön­bö­ző korú gye­re­kek­kel való együt­tes fog­lal­ko­zás komoly elmé­le­ti és gya­kor­la­ti föl­ké­szült­sé­get, illet­ve nagy­fo­kú oda­adást köve­tel a neve­lők­től, de ezál­tal segít­he­tő a leg­ha­té­ko­nyab­ban a gye­re­kek emo­ci­o­ná­lis és szo­ci­á­lis fej­lő­dé­se.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Intéz­mé­nyünk álta­lá­nos isko­lá­ja ered­mé­nye­sen fel­ké­szí­ti tanu­ló­in­kat a közép­is­ko­lá­ra, a diá­kok nyel­ve­ket tanul­nak és elsa­já­tít­ják azo­kat a kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek­re szük­sé­gük lesz majd az élet­ben. éppen ilyen osz­tá­lyok­kal és kép­zé­si mód­sze­rek­kel vár­ja az isko­lás­ko­rú gyer­me­ke­ket. Mivel kisebb osz­tály­lét­szám­mal dol­go­zunk — ezért Eszé­ken egye­dü­li isko­la­ként- képe­sek vagyunk tel­je­sen gye­rek­cent­ri­kus kép­zést foly­tat­ni, ahol a gyer­me­ké­ből kihoz­zuk a maxi­mu­mot, miköz­ben figye­lünk arra, hogy rej­tett adott­sá­ga­it is a fel­szín­re hoz­zuk.

Az álta­lá­nos isko­lánk egy évti­ze­de már a tan­órák után külön­bö­ző fog­lal­ko­zá­sok­kal igyek­szik gaz­da­gí­ta­ni az okta­tá­si prog­ra­mot, ahol a gyer­me­kek taná­ri fel­ügye­let mel­lett meg­old­ják a házi fel­ada­tot vagy eset­leg olyan kér­dé­sek­re kap­nak választ, amit nem sike­rült a tan­óra kere­te­in belül elsa­já­tí­ta­ni­uk. Ez a prog­ram nagy segít­ség azok­nak a szü­lők­nek, akik dol­goz­nak mert a gyer­me­kük fel­ügye­let alatt van és ott­hon már keve­seb­bet kell az isko­lai dol­gok­kal fog­lal­koz­ni­uk.

KÖZÉPISKOLA

A közép­fo­kú okta­tás lehe­tő­vé teszi azon kom­pe­ten­ci­ák meg­szer­zé­sét, ame­lyek a mun­ka­erő­pi­ac­ra való belé­pés, vala­mint a fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyek­ben való tovább­ta­nu­lás fel­té­te­lei. Min­den tanu­ló azo­nos fel­té­te­lek mel­lett és képes­sé­ge­i­hez mér­ten kap­cso­lód­hat a közép­is­ko­lai okta­tás rend­sze­ré­be, amennyi­ben álta­lá­nos isko­lai tanul­má­nya­it befe­jez­te.

A nem­ze­ti kisebb­sé­gek a saját nyel­ven és írás­mó­don tör­té­nő okta­tás­hoz való joga­i­kat a Hor­vát Alkot­mány, az Alkot­má­nyos nem­ze­ti kisebb­sé­gi tör­vény, vala­mint a Nem­ze­ti kisebb­sé­gi

nyelv és írás­mód hasz­ná­la­tá­ra vonat­ko­zó okta­tá­si tör­vény által sza­bá­lyo­zott elő­írá­sok­kal össz­hang­ban gya­ko­rol­ják. A nem­ze­ti­sé­gek­nek az okta­tás min­den szint­jén joguk van az anya­nyel­ven tör­té­nő okta­tás­ra.

Az aláb­bi­ak­ban meg­ta­lál­ja az intéz­mé­nyünk közép­is­ko­lai okta­tá­sá­ra vonat­ko­zó összes ada­tot, infor­má­ci­ót.

Isko­lánk­ban az okta­tás egy műszak­ban zaj­lik, a taní­tás 08:00 óra­kor kez­dő­dik. A tanu­lók a követ­ke­ző szak­irá­nyok mel­lett dönt­het­nek: Álta­lá­nos gim­ná­zi­um, Szál­lo­da­ipa­ri és ide­gen­for­gal­mi tech­ni­kus, Köz­gaz­dász , Sza­kács. A taná­ri fel­ügye­le­tet több vál­tás­ban szer­vez­zük meg. A tanu­lók étkez­te­té­sét, igé­nye­ik­nek meg­fe­le­lő­en,  jól fel­sze­relt kony­hánk biz­to­sít­ja.