Homoróddaróc és Homoródjánosfalva

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Homo­ród­da­róc oly­annyi­ra határ­te­le­pü­lés, hogy a II. bécsi dön­tés után is itt húz­ták meg a magyar-román határt. Aztán a máso­dik világ­há­bo­rú után még a mara­dék Észak-Erdély is elve­szett, s a néme­tek­nek mene­kül­ni kel­lett.

Nem vihet­ték maguk­kal, csak az emlé­két indás díszí­té­sű Árpád-kori temp­lo­muk­nak, ame­lyet később a bete­le­pe­dő refor­má­tus szé­ke­lyek vet­tek át.

Ha Daróc az utol­só szász falu, akkor innen néz­ve János­fal­va az első szé­kely, amit már messzi­ről köz­hír­ré tesz uni­tá­ri­us temp­lom­tor­nya is.

Hazajáró epizódban szerepelt: