Homoródalmás és Homoródkarácsonyfalva

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Ha Lövé­te a kato­li­ciz­mus bás­tyá­ja, akkor Almás az uni­tá­ri­us val­lás fel­leg­vá­ra. Mai temp­lo­ma 1786-ban épült

De van itt egy másik temp­lom is, Kará­csony­fal­ván. A hagyo­mány sze­rint a refor­má­ció ide­jén az áttért uni­tá­ri­u­sok és a hűsé­ges római kato­li­ku­sok között össze­tű­zés volt a temp­lo­mok hova­tar­to­zá­sát ille­tő­en, ami végül úgy vég­ző­dött, hogy az uni­tá­ri­u­sok meg­kap­ták a régi, Árpád-kori temp­lo­mot, míg a kato­li­ku­sok a 18. szá­zad­ban újat épí­tet­tek maguk­nak.

A 13. szá­za­di góti­kus, uni­tá­ri­us temp­lom udva­rán míves kőosz­lop áll. Az orvul meg­gyil­kolt Erzsé­bet király­asszony áldott emlé­ké­re állí­tot­ta az egy­ház­köz­ség, 1904-ben.

A temp­lom egy Árpád-kor­ból szár­ma­zó, kőbe vésett rovás­írá­sos emlé­ket is őriz. Virá­go­san fes­tett kazet­tás mennye­ze­té­ről és fres­kó­i­ról is neve­ze­tes.

Hazajáró epizódban szerepelt: