Hollósy Ház — Máramarossziget

Hollósy Ház — Máramarossziget

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállás árából: becsületkassza alapján

Minden HHTE tagnak és családjának.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Zahoranszki István

435500 Máramarossziget
str. Lucian Blaga, nr. 48
(Románia)

GPS: 47,92461, 23,8966

Telefonszám:

0040 745 660976
0040 751 138318


E-mail:A mára­ma­ros­szi­ge­ti Hol­lósy Ház 1997-től műkö­dik a város­ban, ez a Hol­lósy Simon Műve­lő­dé­si Egy­let szék­há­za. A szék­ház meg­vá­sár­lá­sa egy­be­esett az úgy­ne­ve­zett Magyar Ház Prog­ram­mal, ennek szer­ves részét képe­zi. A prog­ram fő gon­do­la­ta az, hogy szór­vány­vi­dé­ke­ken hiá­nyoz­nak azok az inf­ra­struk­tu­rá­lis kel­lé­kek, ame­lyek a helyi magyar­ság kul­tú­rá­já­nak meg­őr­zé­sé­ben elsőd­le­ges fon­tos­ság­gal bír­ná­nak. Míg a tömb­vi­dé­ke­ken magá­tól érte­tő­dik, hogy a kul­túr­ház­ban nyu­god­tan lehet magyar ren­dez­vé­nye­ket vagy külön­fé­le kép­zé­se­ket tar­ta­ni, ez szór­vány­ban néha nehe­zen vagy csak  bér­le­ti díj fejé­ben old­ha­tó meg. Így tehát egy magyar ház hiány­pót­ló. Ebben az elmúlt két évti­zed alatt vegyes­kar, kórus­tá­bor, nép­fő­is­ko­la műkö­dött. Jelen­leg leg­fő­kép­pen gyer­mek és ifjú­sá­gi tevé­keny­sé­gek zaj­la­nak itt. Ezek havi tánc­há­zak, cser­kész­fog­lal­ko­zá­sok, kéz­mű­ves fog­lal­ko­zá­sok, magyar óra román isko­lá­ba járó magyar gyer­me­kek­nek, fotós­klub, nyá­ron pedig nép­tánc és kéz­mű­ves tábo­ro­kat jelent. A Hol­lósy Ház két első egy­be­nyí­ló szo­bá­já­ban zaj­la­nak a tevé­keny­sé­gek, ezen­kí­vül a ház­nak van két ven­dég­szo­bá­ja, kony­há­ja, für­dő­szo­bá­ja. A viszony­lag nagy udvar mel­lett egy még nagyobb ker­tet tud­ha­tunk magun­ké­nak. Itt is külön­fé­le sza­bad­idős prog­ra­mo­kat szer­ve­zünk, néhá­nyan zöld­ség- és gyü­mölcs­ter­mesz­tés­sel is fog­lal­koz­nak a szék­ház kert­jé­ben.

A Hol­lós­sy Ház­ban 4 fő tud háló­zsák­kal meg­száll­ni, a kert­ben pedig sáto­ro­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk.

A ház fenn­tar­tá­sát, fel­újí­tá­sát, és a prog­ra­mok műkö­dé­sét a magyar kor­mány, a Beth­len Gábor Alap támo­gat­ja.