Gyergyóalfalu

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
2/10

Az 5000 szé­kely lel­ket szám­lá­ló Gyer­gyó­al­fa­lu arról is híres, hogy a Kár­pát-meden­ce egyik leg­hi­de­gebb pont­ja. És meleg­ség­gel tölt el az Alfa­lu hűség­ről szó­ló tör­té­ne­te is, mely­nek egyik főhő­se, Ist­ván pap volt, aki 1567 — ben Csík és Gyer­gyó népé­nek élé­re áll­va a Tol­va­jos-tetőn állí­tot­ta meg János Zsig­mond sere­gét. így tart­va meg kato­li­kus hité­ben Csík és Gyer­gyó vidé­két. Innen ered a pün­kös­di csík­som­lyói búcsú kul­tu­sza, aho­vá menet azóta is rend­re az alfal­vi kereszt­al­ja halad az élen.

A falu büsz­ke­sé­ge a 800 éves temp­lom, mely­nek kert­jé­ben Ist­ván pap szob­ra fogad­ja a ván­dort.

Hazajáró epizódban szerepelt: