Déva — Unitárius lelkészi hivatal

Déva — Unitárius lelkészi hivatal

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
1/10

Látnivaló
Hazajáró Pont

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szálláskeresés, információ: ingyenes

A környéken nem csak magyar tulajdonú szolgáltatókat nehéz találni, de sokszor még magyar ajkú embert is akihez segítségért fordulhatnánk. A Hazajáró pontként szolgáló dévai Unitárius lelkészi hivatalba bátran betérhetnek a Hazajáró Egylet tagjai segítségért, eligazításért. Kapcsolattartó: Kopándi Zoltán(+40/744 437063).

Kapcsolat


330153 Déva
Lucian Blaga utca 14.
(Románia)

GPS: 45.88245, 22.89785

Telefonszám:

+40 744 437063 (Kopándi Zoltán)

Weboldal:

https://www.facebook.com/D%C3%A9lnyugat-Erd%C3%A9lyi-Unit%C3%A1rius-Sz%C3%B3rv%C3%A1nyegyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g-724830087711730/ (Facebook oldal)

E-mail:Dévai Uni­tá­ri­us Egy­ház­köz­ség: Hiva­ta­los meg­ne­ve­zé­se Dél-Nyu­gat-Erdé­lyi Uni­tá­ri­us Szór­vány­egy­ház­köz­ség, mely magá­ba fog­lal­ja a dévai, vaj­da­hu­nya­di, temes­vá­ri és ara­di híve­ket. Egy­ház­köz­sé­günk köz­pon­ti épü­le­te Déván talál­ha­tó, annak köz­pont­já­ban, és első püs­pö­künk nevét vise­li „Dávid Ferenc Zarándok‑, és Szór­vány­köz­pont”.

Az egy­ház­köz­ség éle­tét évről-évre meg­ha­tá­roz­za a Dávid Ferenc zarán­dok­lat. 1998 óta tar­tunk zarán­dok­la­tot egy­ház­ala­pí­tó vér­ta­nú püs­pö­künk emlé­ké­re.

Déva várá­ban talál­ha­tó egy cel­la, mely helyet ad val­lás­ala­pí­tónk emlék­táb­lá­já­nak. Az első emlék­táb­lát a Magyar Uni­tá­ri­us Egy­ház 1910-ben helyez­te el (most a temp­lom udva­rán talál­ha­tó), jelen­leg egy három­nyel­vű (magyar-angol-román) már­vány­táb­la emlé­kez­tet püs­pö­künk már­tír­ha­lá­lá­ra.

A zarán­dok­lat eddi­gi kiírá­sa­in átlag­ban éven­te több mint fél­ezer sze­mély sereg­lett össze a dévai vár­ba, melyet hagyo­má­nyo­san a novem­be­ri hónap első tel­jes heté­nek szom­bat­ján tar­tunk. A ren­dez­vény túl­nőt­te az uni­tá­ri­us és az erdé­lyi kere­te­ket, így Dávid Ferenc tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­ge a zarán­do­kok bővü­lő köre által is kife­je­zés­re jut. Min­den esz­ten­dő­ben zarán­do­kok érkez­nek Erdély föld­je min­den szeg­le­té­ből, de Magyar­or­szág­ról, Nyu­gat-Euró­pá­ból és az Egye­sült Álla­mok­ból is.

A vár arcu­la­ta évről-évre vál­to­zik, egy nagy átala­ku­lás nyo­ma­it lát­hat­juk a fel­ve­ze­tő ösvé­nyen, vál­toz­nak az arcok is, úgy, aho­gyan vál­toz­nak az idők is. Érez­zük, hogy ott „magos Déva várán” nekünk egy mély léleg­ze­tet kell ven­nünk, ott­ho­na­ink­ba visszük annak a hely­nek lel­ke­ket erő­sí­tő hatá­sát, az emlé­ke­zés, a zarán­dok­lás és a közös együtt­lét mél­tó­sá­ga és örö­me kell erőt adjon min­den­nap­ja­ink­hoz- Mind­azt, amit a zarán­dok­lat alkal­má­val meg­élünk és átélünk egye­di és meg­is­mé­tel­he­tet­len, új és újabb pozi­tív érzé­sek­kel gaz­da­gít­ja a hét­köz­na­pok által meg­té­pá­zott, elfá­sult lel­künk.

Lát­juk, tapasz­tal­juk azt, hogy az évről évre egy­re nép­sze­rűbb zarán­dok­lat, a szór­vány­ra és ben­ne gyü­le­ke­ze­tünk­re is pozi­tí­van hat.