Dávidvára Vendégváró — Siklód

Dávidvára Vendégváró — Siklód

Uticélok / Erdély

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállás és fogyasztás árából: 10%

A kedvezményt a HHTE tagja+1 fő veheti igénybe

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Balázs Dávid()

GPS: 46.51562, 25.0436

Telefonszám:

+40744404133

Weboldal:

http://www.davidvara.ro

E-mail:Az egy­kor Udvar­hely­szék har­ma­dik leg­na­gyobb falu­ja­ként szá­mon­tar­tott tele­pü­lés, a Gör­gé­nyi hava­sok lábá­nál bújik el a világ zaja, erköl­csi rom­lá­sa elől. A falu fölé tor­nyo­su­ló Nagy­kő, több mint ezer méter ten­ger­szint felet­ti magas­ság­ból őrkö­dik a világ rend­je felett, gon­dot for­dít­va a Sik­lód patak völ­gyé­ben sze­ré­nyen meg­hú­zó­dó apró tele­pü­lés­re, ahol több mint száz-száz­öt­ven éve mint­ha meg­állt vol­na az idő…

Dávid Vára Ven­dég­vá­ró egy néma segély­ki­ál­tás, a csend szi­ge­tén.  A Sóvi­dé­ki épít­ke­zés jel­leg­ze­tes voná­sa­it magán­vi­se­lő, csűr­ből átala­kí­tott ven­dég­ház, a falu domb­já­ról hall­gat­ja a csen­det, kilá­tás­sal temp­lom­ra, torony­ra, vala­mit a Sik­ló­di Kőre. A ven­dég­ház tizen­két sze­mély szá­má­ra biz­to­sít a modern kor köve­tel­mé­nye­i­nek  meg­fe­le­lő szál­lást, ellá­tást, tel­je­sen fel­sze­relt kony­há­val, zuhany­zó­val, két ben­ti WC-vel. Télen a fűtést, más­kor a meleg vizet fás­ka­zán­nal ellá­tott köz­pon­ti rend­szer biz­to­sít­ja. Az alsó szin­ten egy nagy ebéd­lő-nap­pa­li, egy háló­szo­ba és egy, a gyü­möl­csös­re néző erkély biz­to­sít­ja a ven­dé­ge­ink kényel­mét. Az eme­le­ti rész egy­lég­te­rű tíz alvó­hellyel, erkéllyel, illem­hellyel.

Tölt­se nálunk sza­bad­ide­jét. Sza­kad­jon el a váro­sok beton­ren­ge­te­gé­ből. Lás­sa meg a csodát…Siklódot!