Budvár — Csicser Tanösvény

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
3/10

Az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let hoz­ta lét­re nem­ré­gi­ben a Bud­vár­ra veze­tő Bud­vár-Csi­cser Tan­ös­vényt, amely 10 kilo­mé­ter hosszan 8 infor­má­ci­ós táb­la segít­sé­gé­vel veze­ti végig a ván­dort a kör­nyék fló­rá­ját és fau­ná­ját, de a két csú­cson, Bud­vá­ron és Csi­cse­ren egy-egy legen­dá­val ismer­ked­he­tünk meg.

Úgy regé­lik, Bud­vá­rat Atti­la test­vé­re, Buda vezér épít­tet­te, aki itt is van elte­met­ve. Itt szé­kelt a szé­ke­lyek főra­bon­bán­ja, s ami­kor Árpád vezér bevo­nult kelet­ről, vére­i­re lel­ve, szer­ző­dést kötött velük, amely­ben kőbe vés­ték, hogy a szé­ke­lyek vezé­re tovább­ra is a főra­bon­bán marad. E helyen mond­ták ki a keresz­tény hit­re való átté­rést is. Aztán eljött az 1241-es esz­ten­dő, ami­kor irdat­lan tatár sereg tört Erdély föld­jé­re. Három­száz hős szé­kely pró­bál­ta fel­tar­tóz­tat­ni a kutya­fe­jű­e­ket, de végül győ­zött a túl­erő. Ekkor veszett az örök emlé­ke­zet­be a védők­kel együtt a vár is.

A tan­ös­vény mel­lék­út­ja a Bud­vár és a Csi­cser közöt­ti mély szur­dok­völgy­be vezet. A szűk szur­dok­ból fel­emel­ked­ve egy tágas tisz­tás­ra, a Hod­gyai-lege­lő­re érünk. A piros jel­zé­sen emel­ke­dünk tovább a Fehér-Nyi­kó és a Nagy-Kükül­lő közöt­ti hul­lá­mos domb­vi­dé­ken. A lege­lő kele­ti pere­me a Csi­cser lár­ma­fás tete­jé­ben vég­ző­dik.

Hazajáró epizódban szerepelt: