Bren-tető, Szikra

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

A Sop­ro­ni-hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ja a Bren-tető. Szem­ben már az ezer­éves határt hor­do­zó Lán­zsé­ri hegyek húzód­nak. Talán itt sajog leg­ke­vés­bé a tri­a­no­ni seb, hisz ez az a vidék, ahol a leg­kö­ze­lebb van egy­más­hoz a tör­té­nel­mi és a mai határ.

Itt ücsö­rög magá­nyo­san, a Sop­ro­ni, a Lán­zsé­ri és a Rozá­lia hegy­sé­gek talál­ko­zá­sá­nál, a Cine­ge patak völ­gyé­ben az apró Szik­ra.

A falu köz­pont­já­ban az 1897-ben emelt Szent­há­rom­ság szo­bor magyar fel­ira­ta emlé­kez­tet a régi idők­re. Ennyi, néhány magyar vésett betű maradt itt a magyar­ság­ból.

Hazajáró epizódban szerepelt: