Börzsöny Vendégház — Nagymaros

Börzsöny Vendégház — Nagymaros

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Üdvözlő ital: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Füzi Géza

2626 Nagymaros
Kóspallagi út 15014.
(Magyarország)

Megközelíthető Budapest felől, az M2 autóúton majd a 12 számú Főúton Szob felé. A ház a Kóspallagi lehajtót követően 1.8 km-re jobbra található. Sárga tábla jelzi a behajtás irányát, melyen a név: Börzsöny vendégház és a cím: Kóspallagi út 15014. olvasható.


GPS: 47.8266, 18.97482

Telefonszám:

+36706008292 - Füzi Géza

Weboldal:

http://borzsonyvendeghaz.hu

E-mail:Nagy­ma­ros Moson-pata­ki részén elhe­lyez­ke­dő 80 m2 alap­te­rü­le­tű, 8 fő kényel­mes elhe­lye­zést biz­to­sí­tó ház vár­ja a pihen­ni és nyu­ga­lom­ra vágyó­kat, ahol a hábo­rí­tat­lan erdő­szé­len az embert szin­te átöle­li a ter­mé­szet. A ház ott­ho­nos, fel­sze­relt konyá­val, für­dő­vel, két külön­ál­ló szo­bá­val és nagy nap­pa­li­val ren­del­ke­zik. A kert­ben fedett kiülő és bog­rá­cso­zó, vala­mint tár­csás sütő hely talál­ha­tó. Szám­ta­lan kirán­du­lá­si és prog­ram lehe­tő­ség vár­ja a hoz­zánk érke­ző­ket, a Bör­zsöny hegy­ség­ben és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken.

A ven­dé­gek kényel­me érde­ké­ben csak egy­ben kiadó.
Ára: 25000.-Ft/ éjsza­ka
A szál­lás­hely egész évben fogad ven­dé­ge­ket.
Férő­he­lyek: 8 fő
Par­ko­lás: A ven­dég­ház udva­rán.
Egyéb infor­má­ció: Nagy­ma­ro­son és Kis­ma­ro­son piz­zé­ria és étte­rem áll az arra járók ren­del­ke­zé­sé­re.