Belényes

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

A törö­kök több­ször is fel­dúl­ták és ala­po­san meg­szen­ved­te a máso­dik világ­há­bo­rú súlyos har­ca­it és a román csa­pa­tok atro­ci­tá­sa­it is Belé­nyes. A meg­fo­gyat­ko­zott magyar­ság lel­ki táma­sza a 18. szá­za­di refor­má­tus temp­lom. Nyu­gat­ról a Bihar-hegy­ség, kelet­ről a Béli-hegy­ség és dél­ről a Király­er­dő nyúl­vá­nyai hatá­rol­ják.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: