Baranyai Júlia Bormúzeum és Tájház — Vörösmart

Baranyai Júlia Bormúzeum és Tájház — Vörösmart

Uticélok / Délvidék / Drávaköz

Látnivaló
Hazajáró Pont

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Belépő: Becsületkassza alapján legfeljebb 10 kuna

Tárlatvezetés: ajándék

Egy pohár bor: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Gerstmajer Gabriella

Vörösmart
Udruga Szurduk Marsal Tito 191
(Horvátország)

GPS: 45.80004, 18.80608

Telefonszám:

00 385 99 69 91 022 (Gerstmajer Gabriella)
00 385 31 73 41 31 (Bormúzeum)


E-mail:A Vörös­mar­ti Táj­mú­ze­um tör­té­ne­te az 1970-es évek végén a Deák-szur­dok egyik prés­há­zá­ban kez­dő­dött, ame­lyet Bara­nyai (Sch­ne­i­der) Júlia ala­kí­tott át egy­faj­ta kiál­lí­tó­te­rem­mé. A tanár­nő évti­ze­de­ken át gyűj­töt­te a Drá­va­szög­ben a vidék tár­gyi és írá­sos emlé­ke­it, ezek kap­tak helyet az emlí­tett pin­ce­ház­ban, ahol azon­ban a párás leve­gő kikezd­te a fel­be­csül­he­tet­len érté­kű kin­cse­ket, és a folya­ma­to­san bővü­lő anyag miatt a hely mind­in­kább szűk­nek bizo­nyult.  Bara­nyai Júli­á­nak másod­szor is sike­rült meg­men­te­nie a tár­gya­kat a pusz­tu­lás­tól. A gyűj­te­ményt a zsú­folt pin­ce­ház­ból egy, a falu főut­cá­ján álló, 1880-ban épült volt egy­há­zi épü­let­be köl­töz­tet­ték.

1986-tól 91-ig Bara­nyai Júlia Múze­u­mi Gyűj­te­mény néven műkö­dött, azon­ban a hábo­rús évek­ben (1991–97) a kiál­lí­tás egy részé­nek nyo­ma veszett, a mara­dék pedig káro­so­dott. 2013-ban újí­tot­ták fel

A fel­újí­tott épü­let­ben beren­de­zett múze­um három rész­leg­ből áll: az egyik helyi­ség­ben nép­raj­zi és hely­tör­té­ne­ti jel­le­gű dol­gok, a másik­ban olyan régi­sé­gek lát­ha­tók, ame­lyek több­sé­gük­ben az eszé­ki Szla­vón Múze­um által veze­tett vörös­mar­ti fel­tá­rá­sok során kerül­tek elő. A har­ma­dik rész­le­get a bor­mú­ze­um fog­ja alkot­ni, itt régi, a sző­lő­fel­dol­go­zás­ban hasz­ná­la­tos esz­kö­zök lesz­nek kiál­lít­va.

A Bor­mú­ze­um­ban a Drá­va­szög jel­leg­ze­tes borai is meg­ta­lál­ha­tók, töb­bek között a riz­ling, a kék­fran­kos és a char­don­nay.