Aracs Turizmus — Törökbecse

Aracs Turizmus — Törökbecse

Uticélok / Délvidék / Bánát

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Minden szolgáltatásra kedvezmény: 50%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Link Lajos

23272 Törökbecse / Novi Bečej
Brigadira Ristića 22
(Délvidék - Szerbia)

GPS: 45.59382, 20.13783

Telefonszám:

+38 163 866 4126
+38 163 853 2681

Weboldal:

http://www.aracs-turizmus.info

E-mail:Aracs2Török­be­cse szál­lás­hely­ként a bács­kai és az észak-bán­sá­gi túrák szem­pont­já­ból ide­á­lis helyen fek­szik. Falu­si turiz­mus kere­te­in belül magyar csa­lá­dok­nál biz­to­sí­tunk szál­lást nagyobb cso­por­tok­nak is. Sza­ká­csa­ink a magyar kony­ha remek éte­le­i­vel ott­ho­ni­as, hagyo­má­nyos íze­ket vará­zsol­nak ked­ves ven­dé­ge­ink tányér­já­ra. Amennyi­ben igény van rá, szál­lo­dai elhe­lye­zést is tudunk biz­to­sí­ta­ni.

Egész évben várunk hagyo­má­nyos dél­vi­dé­ki magyar ven­dég­sze­re­tet­tel turis­ta­cso­por­to­kat, diák­cso­por­to­kat, vala­mint bará­ti tár­sa­sá­go­kat. A cso­por­tok­nak  és a csa­lá­dok­nak kirán­du­lá­so­kat, kerék­pár­tú­rá­kat szer­ve­zünk az Ara­csi pusz­ta­temp­lom­hoz. Több napos sátor­tá­bo­ros prog­ram­ja­ink is van­nak a temp­lom terü­le­tén.

Aracs1A szom­szé­dos Óbe­csé­re csó­nak- és hajó­ki­rán­du­lá­so­kat szer­ve­zünk. Az emlí­tett tör­té­nel­mi lát­ni­va­lók meg­te­kin­té­sé­hez ide­gen­ve­ze­tő­ink segít­sé­gét ajánl­juk. A még jobb han­gu­la­tot bor és pálin­ka kós­to­lók és az élő­ze­ne biz­to­sít­ják a dél­al­föld jel­leg­ze­tes hang­sze­rei kísé­re­té­vel, a teke­rő­vel és a cite­rá­val. Remél­jük, hogy fel­kel­tet­tük érdek­lő­dé­sét és ellá­to­gat hoz­zánk. Sze­re­tet­tel vár­juk!
Tisz­te­let­tel :   Ifj.Link Lajos