Ágfalva, Ház-hegy és a Fehér úti tó

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

Az Árpád-kori Ágfal­va tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű hely. Itt rob­bant ki 1921. augusz­tus 28-án a nyu­gat-magyar­or­szá­gi fel­ke­lés. Egy nap­pal később kel­lett vol­na Sop­ront Auszt­ri­á­nak átad­ni. Ezt meg­elő­zen­dő Héj­jas Ist­ván ron­gyo­sai, mint­egy 90–100 fel­ke­lő meg­tá­mad­ta az oszt­rák csa­pa­to­kat, és ekkor érte halá­los fej­lö­vés Bara­csi Lász­lót, aki első­ként halt meg Nyu­gat-Magyar­or­szá­gért. Ennek a hősi tett­nek az emlé­két őrzi az 1928-ban Sop­ron és Kecs­ke­mét által emelt emlék­mű.

A falu fölöt­ti magas­la­ton áll a Ház-hegyi kilá­tó. Annak ide­jén ezen a helyen állt a Ron­gyos Gár­da egyet­len gép­pus­ká­ja.

A Sop­ro­ni-hegy­ség leg­je­len­tő­sebb mes­ter­sé­ges tava a Fehér úti tó, amit a Rák-patak fel­ső sza­ka­szán duz­zasz­tot­tak fel.

Hazajáró epizódban szerepelt: