Ábel Bölcsője Panzió — Farkaslaka

Ábel Bölcsője Panzió — Farkaslaka

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kedvezmény a szállás árából: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Jakab Emil

Farkaslaka
Tamási Áron tér 647.
(Románia)

GPS: 46.37675, 25.22004

Telefonszám:

+40 74 4171840
+40 74 2880809

Weboldal:

http://www.abelbolcsojepanzio.ro

E-mail:Az Ábel Böl­cső­je Pan­zió Erdély kele­ti csücs­ké­ben, Szé­kely­föld szí­vé­ben, Tamá­si Áron szü­lő­fa­lu­já­ban, Far­kas­la­kán talál­ha­tó. A pan­zió Maros­vá­sár­hely és Szo­vá­ta után, Szé­kely­ud­var­hely előtt 10 km-re, a Tamá­si sír­em­lék szom­széd­sá­gá­ban helyez­ke­dik el. A főút zaját nagy par­ko­ló és szo­mo­rú­fü­zek­kel sze­gé­lye­zett nyá­ri kert zár­ja el. A tágas udvar biz­ton­sá­gos par­ko­lás­ra, a pano­rá­más kert gril­le­zés­re, bog­rá­cso­zás­ra nyújt lehe­tő­sé­get. Igény sze­rint bősé­ges reg­ge­lit és est­ebé­det kíná­lunk. A ván­dor, ki nálunk meg­pi­hen­ni, szó­ra­koz­ni vágyik talál lehe­tő­sé­get. A közös prog­ra­mok­tól, kirán­du­lá­sok­tól sem zár­kó­zunk el, mert a ven­dé­ge­ink egy­ben a bará­ta­ink is. Pan­zi­ónk 14 szo­bá­val és 13 für­dő­szo­bá­val ren­del­ke­zik, egy­ide­jű­leg 50 főt tudunk elszál­lá­sol­ni. A pan­zió terü­le­tén veze­ték nél­kü­li inter­net kap­cso­lat léte­sít­he­tő, /wifi/. A szo­bák műhol­das tv-vel van­nak fel­sze­rel­ve. A szé­kely és magyar kony­ha leg­ja­vá­ból ízle­tes és bősé­ges reg­ge­lit és vacso­rát kér­het­nek a ven­dé­gek, amit a han­gu­la­tos ebéd­lő­ben, vagy akár a sza­bad­ban is elfo­gyaszt­hat­nak. Kisebb cso­por­tok részé­re is kemen­cé­ben sült külön­le­ges éte­le­ket szol­gá­lunk fel. A prog­ram­szer­ve­zés­sel és min­den más infor­má­ci­ó­val a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re állunk az itt tar­tóz­ko­dá­suk alatt. 3 nap fölöt­ti tar­tóz­ko­dás ese­tén, zenés-tán­cos mulat­sá­got szer­ve­zünk. Ünne­pek alkal­má­val és nagyobb cso­por­tok részé­re, zenés mulat­sá­got és ünne­pi menüt szol­gá­lunk. Népi mes­ter­sé­gek meg­te­kin­té­sé­ben is segít­sé­get nyúj­tunk , aján­dék­tár­gyak vásár­lá­sá­ra is hely­ben van lehe­tő­ség. Bete­kin­tést nyer­het­nek a Szé­kely fafa­ra­gó rej­tel­me­i­be. (Jakab Antal fafa­ra­gó). Igény sze­rint közös gya­log­tú­rá­ra, esz­te­na meg­te­kin­té­sé­re, gom­bá­zás­ra, sze­ke­re­zés­re, jeep-túrá­ra, télen szán­kó­zás­ra is lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk. Fél­pan­zi­ós ellá­tás ese­tén meg­kós­tol­hat­ják a far­kas­la­ki szil­va­pá­lin­kát és a fatü­ze­lé­sű kemen­cé­ben sült házi­ke­nye­ret vala­mint házi tejet.