Prima Primissima közönségdíj szavazás

Prima Primissima közönségdíj szavazás

Kedves Barátaink!

 

A Haza­já­rót Pri­ma Pri­mis­si­ma díj­ra jelöl­ték. Szá­munk­ra min­dig is a közön­ség, a nézők vissza­jel­zé­sei jelen­tet­ték a leg­töb­bet és adtak erőt hiva­tá­sunk­hoz. Most raj­ta­tok a sor. Ha úgy gon­dol­já­tok, hogy kiér­de­mel­jük a közön­ség­dí­jat, vagy­is a Ti elis­me­ré­se­te­ket, sza­vaz­za­tok a Haza­já­ró­ra!

A sza­va­za­to­kat a +36 70 707 7000 szá­mon lehet lead­ni SMS-ben a 20-as kód elkül­dé­sé­vel. A sza­va­zás novem­ber 29-ig tart. Egy tele­fon­szám­ról órán­ként egy sms sza­va­zat küld­he­tő érvé­nye­sen.

A sza­va­zás rész­le­tei: http://primissima.hu/szavazas/

Köszön­jük, hogy érté­ke­li­tek és segí­ti­tek a Haza­já­ró kül­de­té­sét, a Kár­pá­tok bér­ce­i­nek, szel­le­mi érté­ke­ink­nek és elsza­kí­tott magyar test­vé­re­ink­nek a bemu­ta­tá­sát! Kér­jük, osszá­tok meg a hírt minél több isme­rő­sö­tök­kel, hogy a közön­ség­díj­jal is meg­erő­sít­sük a Kár­pát-meden­ce oszt­ha­tat­lan egy­sé­gét!