Őszi Hazajáró túra a Visegrádi-hegységben

Őszi Hazajáró túra a Visegrádi-hegységben

A Haza­já­ró Egy­let hagyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal min­den évszak­ban gya­log­tú­rát szer­vez vala­me­lyik hazai hegy­sé­günk­ben. Az első őszi túrán­kat októ­ber 3‑án ren­dez­zük meg a Viseg­rá­di-hegy­ség­ben. A részt­ve­vők egy rövid, veze­tett 3 km-es és egy hosszabb, 17 km-es táv közül választ­hat­nak. Mind­két túra Dobo­gó­kő­ről indul és oda is érke­zik. A hosszú túra külön­le­ges­sé­ge, hogy ellen­őr­ző­pont­ja­in a Haza­já­ró sze­rep­lő­kön túl külön­bö­ző elsza­kí­tott ország­ré­szek – Fel­vi­dék, Erdély, Dél­vi­dék és Mura­vi­dék – kép­vi­sel­te­tik magu­kat, és kül­ho­ni ven­dé­ge­ink meg­le­pe­té­sek­kel is készül­nek. A 17 km-es túra másik érde­kes­sé­ge, hogy azt a lát­ni­va­lók­ban gaz­dag útvo­na­lat jár­ja be, amit 2011 őszén, még a műsor kez­de­te előtt a Haza­já­ró stáb­ja is végig­járt, egy­faj­ta pró­ba­for­ga­tás kere­té­ben. A túra végén a cél­ban rend­ha­gyó közön­ség­ta­lál­ko­zó kere­té­ben le is vetí­tünk egy exk­lu­zív, eddig sehol nem közölt rövid­fil­met az első Haza­já­ró for­ga­tás kulisszá­i­ról. A túra rajt­já­ban és cél­já­ban lehe­tő­ség lesz belép­ni a Haza­já­ró Egy­let­be. A túra neve­zé­si díja a tagok­nak ked­vez­mé­nyes. Tart­sa­tok velünk, éljük át együtt a Haza­já­ró első útját, a pró­ba­for­ga­tás izgal­ma­it, a Viseg­rá­di-hegy­ség cso­da­vi­lá­gát!

A túrák részletei:

A rész­le­tes leírás (Iti­ner) letölt­he­tő az aláb­bi hivat­ko­zás­ról:

Őszi Haza­já­ró túra — iti­ner

Hosszú túra

Útvo­nal: Dobo­gó­kő – Öreg-vágás-hegy — Király-kút – Akasz­tó-hegy – Pré­di­ká­ló­szék – Vad­ál­ló-kövek – Malom­pa­tak-völgy – Rám-sza­ka­dék – Jász-hegy — Dobo­gó­kő

Rajt, cél: Dobo­gó­kő, Zsin­de­lyes Ven­dég­ház
Indí­tás: 7:00–9:30 óra
Neve­zé­si díj: 1000 Ft (Haza­já­ró Egy­let tagok­nak: 500 Ft)
Táv: 17,240 km
Szint: 766 m
Szint­idő: 7 óra
Díja­zás: Okle­vél, kitű­ző
Aján­lott turis­ta­tér­kép: Pilis és a Viseg­rá­di-hegy­ség
Rajt: 7:00 – 9:30 között

Rövid, vezetett túra

Útvo­nal: Dobo­gó­kő – Mária-kegy­hely – Thir­r­ing-szik­la – Dobo­gó­kő (Thir­r­ing-kör­út)

Rajt, cél: Dobo­gó­kő, Zsin­de­lyes Ven­dég­ház
Indí­tás: 10:00 és 13:00 óra
Neve­zé­si díj: 500 Ft (Haza­já­ró Egy­let tagok­nak ingye­nes)
Táv: 3 km
Szint­idő: 2 óra
Szint: 177 m

16:30: Rend­ha­gyó közön­ség­ta­lál­ko­zó a Haza­já­ró alko­tó­i­val, mely­nek kere­té­ben bemu­tat­juk a Haza­já­ró 2011-es pró­ba­for­ga­tá­sán készült fel­vé­te­le­ket.

Továb­bi infor­má­ci­ók a Tel­je­sít­mény­tú­rá­zók Tár­sa­sá­ga web­ol­da­lán.

Kér­jük a rész­vé­te­li szán­dé­kot jelez­zé­tek a Face­book ese­mény olda­lon.