Magyar hadisírok és emlékművek — Hazajáró pillanatok

Magyar hadisírok és emlékművek — Hazajáró pillanatok

A Haza­já­ró útja soha­sem vezet­het el hőse­ink sír­jai mel­lett anél­kül, hogy egy pil­la­nat­ra elcsen­de­sed­jünk, és azok­ra gon­dol­junk akik az éle­tü­ket a Hazá­ért adták. Most vissza­te­kint­ve utunk­ra, ezzel a kis fil­mecs­ké­vel biz­ta­tunk min­den­kit, hogy velünk együtt csat­la­koz­zon a HM hadi­sír­gon­do­zó­i­nak fel­hí­vá­sá­hoz. Halot­tak nap­ján ne csu­pán sze­ret­te­ink, hanem közös áldo­za­ta­ink sír­hant­já­nál is gyújt­sunk gyer­tyát!

12107053_822738937839996_7508581810741259451_n