Zsitvamente — A Dunától a Kárpátokig
Hazajáró műsorok

Zsitvamente — A Dunától a Kárpátokig

333. rész
„Mára a magyarság a Zsitva völgyében alaposan megcsappant. Az idők sodrában, vérzivatarában, századok zajában szétfutott a nyáj, odahagyva ősei ingatlanát, a magyar kisnemesség nem nagyon kapaszkodott az ősi röghöz, elinalt onnan, ahol büszke családok évszázadokon át megtalálták boldogulásukat…”
Motesiky Árpád: Őseink nyomán a Zsitva völgyében (2003)

A Zsit­va for­rás­vi­dé­kén már jár­tunk. Végig­néz­tük, ahogy az Újbá­nyai-hegy­ség­ben szü­le­tő folyó Ara­nyos­marót­nál leér­ke­zik a lágyabb domb­vi­dék­re. Egy­ko­ri dunai sík­vi­dé­ki tor­ko­lat­vi­dé­két is fel­ke­res­tük már. Egy­ko­rit, mert a folyó­sza­bá­lyo­zá­sok miatt ma már a Nyit­rá­ba folyik és azon keresz­tül éri el a Dunát. Eljött az idő, hogy a Kár­pá­tok és a Duna­men­te közöt­ti kis­al­föl­di sza­ka­szá­ra, a Garam-men­ti hát­ság nyu­ga­ti pere­mé­re is elláto­gas­sunk. A Zsit­va völ­gyé­ben a török hábo­rú­kat köve­tő elnép­te­le­ne­dés és ide­gen bete­le­pü­lés nyo­mán egy­re délebb­re húzó­dott a szlo­vák-magyar nyelv­ha­tár. S ahogy észa­kabb­ra maga­sod­nak a dom­bok, úgy rit­kul meg a magyar szó is. De a Haza­já­ró ezen az átme­ne­ti vidé­ken is meg­ta­lál­ja a magyar emlé­ke­ket és közös­sé­ge­ket.

Látnivalók / Felvidék / Vág-Garam köze
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...