Zoborvidék — Hegymegett és Vízmegett
Hazajáró műsorok

Zoborvidék — Hegymegett és Vízmegett

300. rész
"Hazánknak alig van oly ismeretlen, turista szempontból annyira elhanyagolt része, mint éppen a Nyitra völgye. Ha megkérdeznők turista kollégáinkat, Magyarország mely részében voltak már, bizonyára vajmi kevesen volnának, kik a Nyitra völgyéről tudnának beszélni. Pedig ez a keskeny, hosszúkás völgy könnyen megközelíthető és turista, történelmi, úgy művészi szempontból sok érdekeset nyújt, s a mi a fő, fellegvára volt mindig s ma is – a magyarságnak."
Jász Géza: A Nyitra völgye (1914)

Hogy mennyi­re maradt a magyar­ság fel­leg­vá­ra ma a miti­kus tör­té­nel­mi örök­ség­gel bíró Zobor-hegy vidé­ke? A kér­dés talán köl­tő­i­vé lett, köl­tő­i­vé tet­ték az elmúlt sor­vasz­tó évti­ze­dek. De ha másik oldal­ról néz­zük, talán az is cso­da szám­ba megy, hogy elszi­ge­telt­sé­gé­ben egy­ál­ta­lán idá­ig meg­ma­rad­ha­tott a Nyit­ra kör­nyé­ki ősi fal­vak magyar népé­nek archa­i­kus nép­ha­gyo­má­nya, anya­nyel­ve és kato­li­kus hite. A zobor­al­ji fal­vak élő közös­sé­ge­i­re már rácso­dál­koz­tunk, most Zobor­vi­dék­nek talán még eldu­got­tabb része­it, a Tri­becs­től észak­nyu­gat­ra a Hegy­me­gett, és a Nyit­rán túl a Víz­megett magyar emlé­ke­it keres­sük és – anya­nyel­vi isko­la és szent­mi­se híján – a beol­va­dás elő­szo­bá­já­ban vára­ko­zó csepp­nyi magyar közös­sé­ge­ket. De pusz­tu­ló emlé­ke­ink és az oldott kéve­ként szét­hul­ló magyar­ság mel­lett azért meg­úju­ló érté­kek­kel és áll­ha­ta­tos magya­rok­kal is össze­hoz­za a sors a turis­tát.