Zoboralja 2. — Húsvét a Zsitva és a Nyitra közén
Hazajáró műsorok

Zoboralja 2. — Húsvét a Zsitva és a Nyitra közén

345. rész
„Illő, hogy a’ hazafi ön honját és nemzetét közelebbről is ismerje. Azért én itt a’ Nyitra vármegye vidéki, kivált Zobor hegy napkeletre futó láncainak aljában tanyázó magyar ajkúaknak, római katolikusoknak ismertetésébe bocsátkozom, azon köznépi szokásokat érintve, a táj némi rajzával, melyek eddig róluk közönségessé téve nincsenek.”
Pográny és vidéke Nyitra vármegyében (1837)

Tör­té­nel­mi hazánk egyik leg­észa­kibb magyar nyelv­szi­ge­te, úgy is mond­hat­nánk: szí­vünk észa­ki csücs­ke, a Tri­becs alatt elhe­lyez­ke­dő sajá­tos magyar nép­raj­zi táj­egy­ség, Zobor­al­ja. Leg­utóbb köz­pon­ti része­in, most a Zsit­va és a Nyit­ra közöt­ti lan­kás tájé­kán nézünk körül: hova jutott Árpád gye­pű­őr­ző népe egy évez­red alatt? Oly sok viszály után él‑e még archa­i­kus népi kul­tú­rá­juk? Hogyan küz­de­nek a beol­va­dás ellen, Kodály Zol­tán és Ester­há­zy János szel­le­mé­be kapasz­kod­va? Zobor­vi­dé­ki uta­zá­sun­kat jeles-jel­ké­pes nap­ra, virág­va­sár­nap­ra idő­zí­tet­tük, a hús­vé­ti fel­tá­ma­dás remé­nyé­ben.