Vág-Garam-köze 2. — Ógyalla környékén
Hazajáró műsorok

Vág-Garam-köze 2. — Ógyalla környékén

366. rész
"A Vág és a Garam köze átmeneti jellegű zóna. Keleti irányból itt halnak el – nyugatról mátyusföldi és csallóközi elemekkel ütközve – a palócos kulturális jegyek; észak felől jelentékeny szlovák hatás érte évszázadokon keresztül, miközben a Duna mentén délről, az Alföld irányából is kapott impulzusokat. Ehhez még természetesen hozzá kell venni a török háborúknak az e vidéket igen csak megsanyargató seregmozgásait, a betelepülő idegen elemek hatását, és az e vidéket is keresztező jelentős kereskedelmi utak szerepét."
Liszka József: Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából (1991)

Így írt a nép­rajz­ku­ta­tó a Vág és a Garam köze átme­ne­ti tájé­ká­ról, amely­nek saját meg­ne­ve­zé­se nincs, még­is egye­di nép­raj­zi hagyo­mánnyal ren­del­ke­zik. Olyan kivá­ló­sá­gok hatá­roz­tak meg szel­le­mét, mint Baró­ti Sza­bó Dávid, Jókai Mór, a Kon­koly-The­ge, a Feszty és a Zichy csa­lá­dok. Aztán a Duna men­ti árte­rek­re és a fel­sőbb dim­bes-dom­bos vidék­re rásza­ba­dult a cseh­szlo­vák impé­ri­um, vál­to­za­tos esz­kö­zök­kel pró­bál­va elszlá­vo­sí­ta­ni Ógyal­la kör­nyé­két. Ám jelen vagyunk még ezen a vidé­ken, nem­csak emlé­ke­ink­ben, de élet­re­va­ló közös­sé­gek­ben is.