Szkorusina — Az Északi-Tátraalja árvai tájain
Hazajáró műsorok

Szkorusina — Az Északi-Tátraalja árvai tájain

241. rész
"Messze északon, Galícia határán, hazánk legzordabb vidékén, hatalmas hegységektől körülvéve fekszik hazánknak egyik legkevésbé ismert megyéje: Árva. Félreeső fekvése miatt sok tekintetben csakugyan árva a megye. Annál érdekesebb geographiai szempontból, s a természeti szépségek iránt érzékkel bíró utazó sok érdekes s szép pontot talál itt. Természeti szépségein kívül történelmi emlékei, s ethnographiai viszonyai is figyelmet érdemelnek."
Thirring Gusztáv: Úti rajzok Árva vármegye déli részéből (1887)

Gondolta‑e vol­na a nagy föld­rajz­tu­dós, hogy 1920-ban úgy széj­jel-szag­gat­ják hazán­kat, és vele Árva megyét, hogy még len­gyel jóba­rá­ta­ink­nak is jut belő­lünk egy darab­ka. Leg­észa­kibb vár­me­gyénk úgy elbújt az Észa­ki-Tát­ra­al­ja és a Besz­ki­dek vonu­la­tai közé, hogy erdős vidé­két szin­te csak a 16. szá­zad­tól kezd­ték bené­pe­sí­te­ni Árva főurai, a Thur­zók. Jöt­tek is észak­ról a len­gye­lek, dél­ről a tótok, a Kele­ti-Kár­pá­tok­ból meg a vlach pász­to­rok, akik­ből aztán a hegy­vi­dék lakói, a gorá­lok let­tek. Emel­ked­jünk fel a folya­mi hor­da­lék­kal és vas­kos tör­té­nel­mi emlé­kek­kel fel­töl­tött Árvai-meden­cé­ből a Tát­ra sze­ré­nyebb észa­ki elő­hegy­sé­ge­i­re.

Látnivalók / Felvidék / Árva
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...