Kelemen-havasok 3. — A Sajó völgyéből a Kis-Beszterce hegyéig
Hazajáró műsorok

Kelemen-havasok 3. — A Sajó völgyéből a Kis-Beszterce hegyéig

318. rész
"Erdélynek egyik legtitokzatosabb tája a Kelemen hegység. Mostohagyermeke volt mindég a kutatóknak csakúgy, mint a turistáknak. Magányosan féltékenyen őrizte titkait. Csak azoknak árulta el rejtett szépségeit, akik a fizikai érintkezésen kívül keresték a táj lelkét, egyéniségét. Két folyó: a Beszterce és Maros határolják. A Mezőség felé előretolt őrszemként széles laposhátú dombsor húzódik. Nyugaton fenyőligetekkel változó tisztások vezetnek át a Sárvidékre. A Kelemen főtömege ezek közül a tájegységek közül emelkedik ki."
Xantus János: A Kelemen havasok (1941)

A táj lel­ké­ért érke­zett újfent a Haza­já­ró a Kele­ti-Kár­pá­tok leg­ha­tal­ma­sabb és egyik leg­if­jabb vul­ká­ni hegy­sé­gé­be. „Alpes Cle­ment­is” lapos hegy­há­ta­i­ból kiemel­ke­dő kúp­jai közül a köz­pon­ti­a­kat már bejár­tuk, most a Mező­sé­get für­ké­sző Kis-Besz­ter­cét céloz­zuk meg. De előt­te még szám­ba vesszük, mi maradt a Mező­ség­be haj­ló Kele­men-hegy­al­ja, a Sajó-men­te és Besz­ter­ce-vidék egy­kor virág­zó szász és magyar vilá­gá­ból. A Loson­czy-Bán­ffyak ősi bir­to­ká­nak bősé­ge­sen jutott a tör­té­nel­mi sors­csa­pá­sok­ból. A szá­szok már csak lélek­ben van­nak itt, de a magyar szór­vány­szi­ge­tek áll­ják még a román­ná lett ten­ger hul­lá­ma­it.

Látnivalók / Erdély / Beszterce-Naszód
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...