Fehér-Kárpátok — Várak a szirteken
Hazajáró műsorok

Fehér-Kárpátok — Várak a szirteken

147. rész
"Pozsonytól felfelé haladva, elénk tárul az elragadó szép Vágvölgy, oldalán erdőpalásttal fedett hegyhátak. Az aranyködbe burkolt hegyek ormain roppant várromok, amikből még csak nemrég halt ki az élet. Ez a romokban gazdag vidék volt a magyar függetlenségi harc legzajosabb küzdőtere. Várait minden időben hatalmas dinasztiák lakták, itt vetették meg lábaikat a nemzeti fejedelmek, ide vették be magukat a trónkövetelők. Az ostrommal bevett várakat aztán otthagyták szép romoknak: az önként feladottaknak adtak új gazdákat–idegeneket."
 Jókai Mór: A Vág völgye

Itt jár­tá­ban Jókai Mór is rácso­dál­ko­zott a Fel­ső-Magyar­or­szág és Mor­va­or­szág ezer­éves hatá­rán, a Vág és a Mor­va völ­gyei között válasz­fa­lat képe­ző Fehér-Kár­pá­tok bér­ce­i­re. Az Észak­nyu­ga­ti-Kár­pá­tok vonu­la­tá­ra, mely mielőtt las­san bele­vesz­ne a Kis­al­föld lan­ká­i­ba, egé­szen külön­le­ges moza­i­kos táj­jal, sűrű erdők­kel, sze­líd for­má­jú lege­lők­kel, ugyan­ak­kor vad mész­kő­szik­lás hegy­ség­ré­szek­kel ruk­kol elő. Ősi nyu­ga­ti határ­vi­dé­kün­kön legen­dás szik­la­vá­rak, kas­té­lyok és szak­rá­lis épü­le­tek vív­ják hősi­es küz­del­mü­ket az átala­ku­ló kor­szel­lem­mel.

Látnivalók / Felvidék / Trencsén
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...