Észak-Dalmácia — Egy korona két nemzet az Adrián
Hazajáró műsorok

Észak-Dalmácia — Egy korona két nemzet az Adrián

244. rész
"Tengerhez, magyar, homokod porából, fekete sarad ragadósságából! A tenger viharában Istennek képe tükröződik; végtelen idők nem írtak ráncot azúr homlokára; míg a föld vizenyős sarában minden gyáva nyúl nyomot hagy hátra..."
Kossuth Lajos

Hogy mi járat­ban a Haza­já­ró Észak-Dal­má­ci­á­ban? Pon­to­san annak a mind­össze­sen 158 esz­ten­dő­nek a nyo­má­ban, ame­lyet a Köny­ves Kál­mán kirá­lyunk­kal meg­nyí­ló magyar impé­ri­um alatt töl­tött Zára és kör­nyé­ke, kisebb-nagyobb meg­sza­kí­tá­sok­kal. A Velen­cei Köz­tár­sa­ság­nak per­sze nem tet­szett a magyar jelen­lét, de a hor­vá­tok rend­re mel­lénk áll­tak: a kirá­lya­ink nyúj­tot­ta sza­bad­sá­got választ­va az adri­ai vetély­társ elnyo­má­sá­val szem­ben. A dal­má­ci­ai váro­sok és a magyar koro­na évszá­za­dos köte­lé­ke sok nyo­mot hagyott az Adri­án. Ám jött a török, és jobb dol­gunk is akadt, mint, hogy a ten­ge­ri kijá­ra­tért har­col­junk. Magya­ro­kat a leg­újabb idők hul­lá­mai is hoz­tak Észak-Dal­má­cia párat­lan szép­sé­gű, szag­ga­tott part­vi­dé­ké­re, amely­nek való­di ékkö­vei a Kor­na­ti és a Teles­ci­ca szi­get­cso­port­jai.

Látnivalók / Délvidék / Dalmácia

A Telas­ci­ca Nem­ze­ti Park fő lát­ni­va­ló­ja a füg­gő­le­ges szik­la­fal, mely­nek tete­jé­ről a vége­lát­ha­tat­lan ten­gert cso­dál­hat­juk meg. Innen alig pár perc sétá­ra talál­juk a Mir-tavat, mely­nek külön­le­ges­sé­ge vizé­nek kivé­te­le­sen magas sótar­tal­ma, amely a tavat táp­lá­ló ten­ge­ri pata­kok­nak köszön­he­tő.

Bővebben...

A natúr­par­kot mint­egy 150 kisebb-nagyobb kopár szi­get és szik­la­zá­tony alkot­ja.

Volt idő, ami­kor sűrű növény­zet, feny­ve­sek és töl­gye­sek borí­tot­ták a szi­ge­te­ket. Ám a velen­cei ura­lom ide­jén kiir­tot­tak az erde­it, mert kel­lett a fa a törö­kök­kel szem­be­ni har­cok­hoz.

Bővebben...