Domásai-dombság — A Tapolytól az Ondaváig
Hazajáró műsorok

Domásai-dombság — A Tapolytól az Ondaváig

315. rész
"A világ az Istennek szeretettől ihletett alkotása, a legharmonikusabb költemény. Milyen mulasztást követnénk el, ha nem gyönyörködnénk benne. Ezúton a természet a legtisztább és legédesebb élvezetek forrásává lészen, megszeretjük, mihelyt megértjük."
Prohászka Ottokár

Min­dig van vala­mi von­zó vará­zsa az átme­ne­ti vidé­kek­nek. Így van ez az Ala­csony-Besz­ki­dek és a Zemp­lé­ni sík között húzó­dó Domá­sai-domb­sá­gon is, amit manap­ság Onda­vai-hegy­ség­nek is nevez­nek. A Fel­ső-Zemp­lén és Sáros hatá­rán hul­lám­zó csen­des domb­vi­dék redő­it magyar kas­té­lyok, góti­kus temp­lo­mok, apró tót tele­pü­lé­sek és ruszin fatemp­lo­mok csi­no­sít­ják. Erre a világ­tól elzárt békés táj­ra vil­lám­csa­pás­ként tört rá az első világ­há­bo­rú, meg­ágyaz­va a tri­a­no­ni tra­gé­di­á­nak. De ennek elle­né­re, vagy éppen ezért, van miért haza­jár­ni a Tapoly­tól az Onda­vá­ig.