Hazajáró túra az Ipolyfeszten

Hazajáró túra az Ipolyfeszten

Még vala­mi­kor a tavasz során keres­tek meg ben­nün­ket az első alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő Ipoly­feszt szer­ve­zői, hogy nem csinálnánk‑e egy Haza­já­ró túrát a fesz­ti­vál kere­té­ben. Ter­mé­sze­te­sen nagy öröm­mel mond­tunk igent, hisz mind az Ipoly men­te, mind a Bör­zsöny nekünk a hazai pályát jelen­ti. 

Azt azon­ban álmunk­ban sem gon­dol­tuk vol­na, hogy majd két­szá­zan jelent­kez­nek a Bör­zsöny nyu­ga­ti gerin­cét bejá­ró veze­tett túrá­ra. Némi fej­tö­rést azért oko­zott, hogy ezt a lét­szá­mot miként fog­juk a tere­pen kezel­ni, de végül marad­tunk az ere­de­ti ötlet mel­lett, és meg­hív­tuk a Bör­zsöny leg­ki­vá­lóbb túra­ve­ze­tő­it, hogy kis­sé elosszuk a ter­het. Szi­va Zol­tán és Bezecz­ky Árpád sze­mé­lyé­ben két olyan szak­ava­tott kala­uz­zal egé­szült ki csa­pa­tunk, akik már a Haza­já­ró Ipoly men­tén for­gott film­je­i­ben is sze­re­pel­tek.

Túrá­zunk a Bör­zsöny­ben.

Júni­us 22-én a csa­pa­dé­kot ígé­rő elő­re­jel­zés mind­össze az elő­ze­te­sen regiszt­rá­lók negye­dét riasz­tot­ta csak el, így olyan 150-en indul­tunk neki Kemen­cé­ről a Strá­zsa-hegy­nek. Viszony­lag gyor­san elér­tük az első iga­zán pazar kilá­tást nyúj­tó ormo­kat, ám két­ség kívül a nap csúcs­pont­ja a Hol­ló-kőről elénk táru­ló pano­rá­ma volt. A Sal­gó­vár­nál adta át sta­fé­tát Szi­va Zoli bará­tunk Bezecz­ky Árpád­nak, aki­vel kalan­dos úton érkez­tünk le a Feke­te-völgy­be. Innen már sokan a kis­vo­na­tos opci­ó­val érkez­tek vissza Kemen­cé­re, ahol 18:00 órá­tól egy jó han­gu­la­tú Haza­já­ró közön­ség­ta­lál­ko­zó­val búcsúz­tunk az Ipoly­feszt­től. 

Jövő­re is várunk min­den­kit, de immár egy könnyed tel­je­sít­mény­tú­rá­ra a nyu­ga­ti gerinc­re!