Selmeci Őrjárat Emléktúra — 2024

Selmeci Őrjárat Emléktúra — 2024

2024. augusztus 3. szombat 7:00 - 19:00

Helyszín

Selmeci-hegység
Bacsófalva, Szlovákia

GPS: 48.36631, 18.83476

A tel­je­sít­mény és a veze­tett túra elsőd­le­ges cél­ja, hogy emlé­ket állít­son a sel­me­ci diák­ság­nak, akik 1918-ban tanú­bi­zony­sá­got tet­tek haza­sze­re­te­tük­ről és köte­les­ség­tu­da­tuk­ról. Meg­em­lé­ke­zünk a két hősi halált halt hall­ga­tó­ról, Bau­merth Károly­ról és Hur­tay György­ről. A túra igyek­szik a lehe­tő leg­töb­bet meg­mu­tat­ni a Sel­me­ci-hegy­ség ter­mé­sze­ti- és ipar­tör­té­ne­ti érté­ke­i­ből. Az útvo­nal érint 6 bánya­ta­vat és továb­bi 3 tóra nyí­lik rálá­tás, melyek mind­egyi­ke az UNESCO világ­örök­sé­gé­nek részét képe­zi.

Tel­je­sít­mény túra:

Rajt­hely: Bacsó­fal­vi-tó, Par­ko­ló a büfék­kel szem­ben
Indu­lás: 08:00 — 08:30

Cél­hely: Bacsó­fal­vi-tó, Par­ko­ló a büfék­kel szem­ben
Cél­zá­rá­si idő: 17:00
Táv: 27 km
Szint­emel­ke­dés: 1150 m
Szint­idő: 8 óra
Neve­zé­si díj: 2000 Ft vagy 5 euro

Útvo­nal: Bacsó­fal­vi-tó – Richňa­vai-tó – Tó-nye­reg – Kis-Tanád – Tanád – Para­di­csom­hegy – Vörös­kút – Otter­grund-tó — Fel­ső Róna – Hegy­bá­nya – Évi­ke-tó – Kereszt­út – Tatár-rét – Szit­nya – Tatár-rét – Bacsó­fal­vi-tó

ONLINE NEVEZÉS! Határ­idő: 2024.8.2. pén­tek

Veze­tett túra:

Rajt­hely: Bacsó­fal­vi-tó, Par­ko­ló a büfék­kel szem­ben
Indu­lás: 08:30
Szint­emel­ke­dés: 680 m
Vár­ha­tó érke­zés: 16:00
Neve­zé­si díj: 2000 Ft vagy 5 euro

Kérünk min­den­kit, hogy a rajt előtt leg­alább 20 perc­cel érkez­zen meg a hely­szín­re!

A tel­je­sít­mény­tú­ra útvo­na­la több helyen is jelö­let­len vagy gyen­gén jelölt ösvé­nye­ken vezet, ahol a tájé­ko­zó­dást a szer­ve­zők által kihe­lye­zett sza­la­gok segí­tik. A Sel­me­ci-hegy­ség­ben az utób­bi évek­ben egy­re jelen­tő­sebb a med­ve­ál­lo­mány, ezért a biz­ton­sá­gos túra ked­vé­ért a kevés­bé for­gal­mas ösvé­nye­ken aján­lott zajt csap­ni. A túra fris­sí­tő­pont­jai: Fel­ső Róna, Bacsó­fal­vi-tó. Ven­dég­lá­tó­ipa­ri egy­sé­gek a túra útvo­na­lán: Bacsó­fal­vi-tó, Richňa­vai-tó, Vörös­kút, Fel­ső Róna, Hegy­bá­nya, Szit­nya, Bacsó­fal­vi-tó.

A Szit­nyá­ra veze­tő falép­cső­ket, azok lerom­lott álla­po­ta miatt, csak saját fele­lős­ség­re lehet hasz­nál­ni. Kerü­lő­út a Tatár-rét­ről a vár felé veze­tő ösvény.

Továb­bi infor­má­ció:

Tele­fon: Dobay Ger­gely +421 918 715 647
Email:

Mind­egyik túra­táv a Haza­já­ró Kupa része.

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

18. rész: Selmeci-hegység – Az aranygyík földje

236. rész: Selmeci-hegység 2. — Honti barangolások a Selmecalján