Maderspach Emléktúra — 2024

Maderspach Emléktúra — 2024

2024. augusztus 24. szombat 8:00 - 20:00

Helyszín

Kis-Retyezát
Câmpu lui Neag, Románia

GPS: 45,30745, 23,01624

Aki már részt vett az eddi­gi meg­hir­de­tett Haza­já­ró Mader­s­pach emlék­tú­rá­kon tud­ja, hogy a zsíl-völ­gyi túrá­ink útvo­na­la évről évre vál­to­zik. Így tudunk iga­zán meg­is­mer­ked­ni a Déli-Kár­pá­tok varázs­la­tos hegy­vi­lá­gá­val, ahol a kivá­ló mér­nök, spor­to­ló, vadá­sza­ti szak­író, Mader­s­pach Vik­tor vadá­szott, ezek a tájak van­nak bemu­tat­va köny­ve­i­ben.Idén a Kis-Retyez­át hegy­vo­nu­la­tá­nak egy részét jár­juk be. A Ple­sa-tető­ről már gyö­nyör­köd­he­tünk a Nagy-Retyez­át távo­li orma­i­ban, mely egy­re köze­lebb kerül­nek, ahogy hala­dunk a Kis-Retyez­át leg­ma­ga­sabb csú­csa, a Piu­le-csúcs felé. Sze­re­tet­tel várunk min­den gya­kor­lott túrá­zót.

Rész­le­tes prog­ram:

Talál­ko­zó: 8:00 Câm­pu lui Neag (Kim­pu­lu­ne­ag ) (DN66A, Câm­pu lui Neag 336101)
Indu­lás: 08:30
Útvo­nal: Ple­sa-tető — Ple­sa-csúcs (1840 m) – Piu­le-csúcs (2081 m) –Szko­ro­ta-nye­reg (1920 m) – Szko­ro­ta esz­te­na — Szko­ro­ta szo­ros (1100 m)
Táv: 17 km
Idő­tar­tam: 8 óra
Szint­emel­ke­dés: 1350 m
Túra nehéz­sé­gi szin­te­je: nehéz.
Vacso­ra: 18:00

Tér­iszo­nyos sze­mé­lyek­nek nem ajánl­juk. Van­nak veszé­lyes helyek, mere­dek szik­lák, melyek nin­cse­nek kiépít­ve, nin­cse­nek kapasz­ko­dó lán­cok.

Rész­vé­te­li díj: 35 ron vagy 2800 Ft, mely tar­tal­maz­za a túra utá­ni vacso­rát, emlék­la­pot, kitű­zőt.

Jelent­ke­zés augusz­tus 10-ig!
Jelent­ke­zés és szál­lás­köz­ve­tí­tés:  +40766759747
e‑mail:
Rossz idő­já­rá­si viszo­nyok­ban a túra elma­rad. Ked­ve­zőt­len idő­já­rás ese­tén vál­toz­ta­tunk útvo­na­lat.

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

122. rész: Vulkán-hegység — Honvédő harcok a Zsil-völgyében