Felvidéki kalandozások a Körmöci-hegység

Felvidéki kalandozások a Körmöci-hegység

2023. április 15. szombat 9:00 - 19:00

Helyszín

Körmöci-hegység
967 01 Krahule, Szlovákia

GPS: 48,72518, 18,94036

A Túra a Haza­já­ró Kupa része!

Útvo­nal: Kör­möc­bá­nya — Kör­möc­bá­nyai Kál­vá­ria — János­hegy (Euró­pa köze­pe)
Kékel­lő — Kör­mö­ci kilá­tó — Kör­möc­bá­nya
Talál­ko­zó: 9.00 óra Kör­möc­bá­nya (Szlo­vá­kia — Krem­ni­ca)
Bás­tya foga­dó­ban — 873/31, 967 01 Krem­ni­ca, Szlo­vá­kia (Hos­ti­nec pod baš­tou)

Túra táv: 17 km
Nehéz­sé­ge: köze­pes
Szint: 550 m
Idő­tar­tam: kb. 6 óra (az idő tájé­koz­ta­tó jel­le­gű és nem tar­tal­maz­za a pihe­nő­ket)

Étke­zés: nap­köz­ben meg­ál­lunk egy ven­dég­lő­ben, ahol tud­tok ételt-italt fogyasz­ta­ni.
Uta­zás: tele­ko­csis rend­szer­rel, ennek meg­szer­ve­zé­sé­ben igény sze­rint segí­tünk.
Érke­zés az autók­hoz: kb. 16.00 óra­kor (kör­tú­ra)
Nap végén lehe­tő­ség lesz fakul­ta­tív város­né­zés­re.

A regiszt­rált részt­ve­vők a nap végén okle­ve­let és kitű­zőt kap­nak!

A prog­ram ára: 2.500Ft,- * 12 év alatt 1000 Ft,- * (Haza­já­ró tagok­nak és a Haza­já­ró kupát tel­je­sí­tők­nek, 1.500 Ft,-)

Ami tar­tal­maz­za a túra­ve­ze­tést, szer­ve­zést, okle­ve­let és kitű­zőt.
Túra díjá­nak befi­ze­té­se: hely­szí­nen kész­pénz­ben pon­tos összeg­gel, forint­ban lehet­sé­ges!

A túra, veze­tett túra!

Jelent­ke­zés: +36 20 506‑4529

Par­ko­lás: Kör­möc­bá­nyán a par­ko­lás nagy rész fize­tős (euro) de a tele­pü­lés kül­ső részén lehet talál­ni kis utcák­ba sza­bad helye­ket…

Kérem gon­dos­kod­ja­tok meg­fe­le­lő folya­dék­ról és éle­lem­ről! A túra alap­edzett­sé­get igé­nyel, de min­den kor­osz­tály szá­má­ra tel­je­sít­he­tő.
Nap­köz­ben, ha bár­mit vásá­rolsz euró­val tudsz fizet­ni, érde­mes kész­pénzt is hoz­ni, nem­csak bank­kár­tyát! A túra­ve­ze­tő az útvo­na­lat bár­mi­kor meg­vál­toz­tat­hat­ja belá­tá­sa sze­rint.

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

22. rész: Körmöci-hegység — A magyar sísport aranybányája