Börzsöny Vulkántúra — 2023

Börzsöny Vulkántúra — 2023

2023. december 9. szombat 6:00 - 20:30

Helyszín

Börzsöny
Szokolya, Királyréti Vadászkastély, Királyrét, Magyarország

GPS: 47.89539, 18.97751

Igen csak erőt pró­bá­ló, hagyo­má­nyos téli túránk­ra invi­tá­lunk Ben­ne­te­ket immár 19. alka­lom­mal ked­venc hazai hegy­sé­günk­be, a Bör­zsöny­be. A túra cél­ja, hogy a részt­ve­vő­ket végig­ka­la­u­zol­ja a mio­cén kori vul­kán kal­de­rá­ján, és egy­ben tisz­te­leg­jen a nagy­sze­rű ember és geo­ló­gus Bre­u­er Lász­ló, ali­as SUMI emlé­ke előtt. A túrán való rész­vé­tel online neve­zés­hez kötött. A túra szint­időn belü­li tel­je­sí­té­sé­nek fel­té­te­le a jó álló­ké­pes­ség!

Rajt: 6:00 – 8:30
Rajt és cél: Király­ré­ti Vadász­kas­tély (a volt Kas­tély­ho­tel)
Táv: 42 km
Szint­emel­ke­dés: 2216 m
Szint­idő: 12 óra

Útvo­nal: Király­rét > Taxi-nyi­la­dék > Cse­resz­nye­fa-par­ko­ló > Vas­fa­zék-völgy > Nagy-Hideg-hegy > Csó­vá­nyos > Magos­fa > Mik­lós-tető > Feke­te-völgy > Jan­csi-hegy > Hol­ló­kő > Sal­gó­vár > Magyar-hegy > Magyar-völgy > Bánya­pusz­ta > Hanák-rét > Nagy-Hideg-hegy > Magas-taxi-rét > Gró­fi út > Taxi-nyi­la­dék > Király­rét

Neve­zé­si díj: 2500 forint, meleg étel­lel a cél­ban 3700 forint (Haza­já­ró Egy­let tagok­nak 1500 forint, meleg étel­lel a cél­ban 2700 forint)

Szol­gál­ta­tás: cél­ban meleg étel, útvo­na­lon fris­sí­tő pon­tok. Meleg étel: bab­gu­lyás vagy lán­gos, a rajt­ban jelez­zé­tek melyi­ket kéri­tek. (Vege­tá­ri­á­nu­sok­nak hús nél­kü­li bab­le­ves vagy lán­gos.)

Díja­zás: okle­vél, kitű­ző
Tér­kép: Bör­zsöny

Online elő­ne­ve­zés, elő­ne­ve­zé­si határ­idő: 2023. decem­ber 8. pén­tek 23:59.

Szál­lás: a rajt hely­szí­nén, a Király­ré­ti Vadász­kas­tély­ban. Szál­lás­fog­la­lás egyé­ni­leg a 06–27-585–100-as tele­fon­szá­mon vagy a címen lehet­sé­ges.
A túra után lehe­tő­ség van zuhany­zás­ra!
Amennyi­ben a Magas-Bör­zsöny­ben jelen­tős hó van, a túra szint­ide­jét meg­emel­jük.

A túra track­je.

Kedv­csi­ná­ló videó

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Online neve­zés

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

268. rész: Börzsöny — Vulkántúra bölcsőhelyünk körül