Bihari Hazajáró Túra

Bihari Hazajáró Túra

2019. augusztus 2. péntek 12:00 - 2019. augusztus 4. vasárnap 15:00

Helyszín

Rév-Sonkolyosi kanyon
Vársonkolyos, Románia

GPS: 46.94513, 22.5352

Várunk Ben­ne­te­ket sze­re­tet­tel augusz­tu­si kaland­tú­rán­kon, ami a Sebes-Körös rév — son­ko­lyo­si kanyon­já­ba vezet.

PROGRAMOK:

 

Augusz­tus 2. (pén­tek)

12.00–14.00 óra — érke­zők foga­dá­sa (szál­lás­he­lyek elfog­la­lá­sa).

14.30 óra — Rövid kirán­du­lás (erdei séta — kb. 30 perc — egy irány­ban) a révi Zichy bar­lang­hoz és bar­lang­lá­to­ga­tás (Egye­di ár: 5 lej/fő)

17.30 óra — “Az egye­dül­ál­ló körös­ré­vi fehér agyag” — Műkö­dő körös­ré­vi faze­kas­mű­hely meg­lá­to­ga­tá­sa (ingye­nes) — Lehe­tő­ség lesz körös­ré­vi kerá­mia vásár­lá­sá­ra.

20.00 óra — Ismer­ke­dő est — kötet­len beszél­ge­tés

Fakul­ta­tív prog­ram: Éjsza­kai meg­le­pe­tés­tú­ra a vár­son­ko­lyo­si Meszes bar­lang­ba!

Augusz­tus 3. (szom­bat)

9.30 óra — RAFTING — egy­szer­re max. 50 fő — idő kb. 3,5h (egye­di ár 70 Lej/fő) szük­ség ese­tén du. másik csa­pat

14.00, 15.30, 17.00, 18.30 VIA FERRATA (Körös­ré­ven) egy­szer­re max 12 fő, (egye­di ár 65 Lej/fő)

 

13.00 óra – fakul­ta­tív prog­ram (akik nem men­nek a via fer­ra­ta-ra): veze­tett kirán­du­lás, amely érin­ti a via-fer­ra­ta kilé­pé­si pont­ját)

- “A Sebes Körös jobb part­já­nak kör­út­ja” Hossz. 9 Km — Szint. 137m — Idő: 4,5h

 

Augusz­tus 4. (vasár­nap)

9.30 óra — “Erdély leg­hosszabb bar­lang­ja — a 46 km-es Sze­lek”.

A Sze­lek-bar­lang­ja enge­dé­lye­zett sza­ka­sza­i­nak bejá­rá­sa — enge­déllyel ren­del­ke­ző bar­lan­gi veze­tő irá­nyí­tá­sá­val. Kb. 2–3h.  (Egye­di ár: 50 Lej/fő)

9.30 órá­tól — veze­tett kirán­du­lá­sok, azok szá­má­ra, akik nem választ­ják a bar­lan­got:

- “A Sebes Körös bal part­já­nak kör­út­ja” Hossz. 5 Km — Szint. 141m — Idő: 3,5h

- A son­ko­lyo­si (20 perc autó­út) Nagy-Magyar bar­lang bejá­rá­sa (kb. 30 perc). (Belé­pő ár: 10 Lej)

15.00 óra – Haza­in­du­lás

Jelent­ke­zé­si határ­idő: júli­us 15.

Kér­jük a jelent­ke­zés­nél jelezd, a választ­ha­tó prog­ra­mok közül melye­ken ven­nél részt.

Tájé­koz­ta­tó jel­le­gű szál­lás-árak:

szo­bák­ban: 45–65 Lej/fő/éj

sáto­ro­zók­nak: 15 Lej/fő/éj

Jelent­ke­zés, érdek­lő­dés, szál­lás­sal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók:

Pász­tai And­rás:

06–70-2095799

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

164. rész: Királyerdő-hegység — Kirándulás a karsztvidéken