Bánáti Hazajáró Túra

Bánáti Hazajáró Túra

2019. július 6. szombat 8:00 - 20:00

Helyszín

Törökbecse - Aracs
Brigadira Ristića, Törökbecse, Szerbia

GPS: 45.59581, 20.1409

Első alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zés­re júli­us 6‑án a Báná­ti Haza­já­ró Túra — “Ősi utak — régi tit­kok”

Első alka­lom­mal szer­ve­zi meg a Haza­já­ró Egy­let az Aracs Turiz­mus­sal közö­sen a túrát, amely­nek útvo­na­la érin­ti Török­be­cse lát­ni­va­ló­it, majd a Ferenc József csa­tor­na men­tén sétá­lunk a báná­ti pusz­tán, s elér­jük a Sós­ko­pó Külön­le­ges Ter­mé­szet­vé­del­mi Terü­le­tet. Az idő­sza­ko­san kiszá­ra­dó szi­kes mocsár a Tisza vala­mi­ko­ri meder­ágá­ban ala­kult ki. A szik­sós tó meg­is­me­ré­se után érke­zünk Dél­vi­dék leg­na­gyobb magyar szak­rá­lis köz­pont­já­ba, az Ara­csi pusz­ta­temp­lom­hoz, ahol meleg étel­lel vár­juk a meg­fá­radt turis­tát.

Neve­zé­si határ­idő: 2019. 07. 04

Rajt: 23272 Török­be­cse, Aracs Turiz­mus szál­lás­hely, Bri­ga­di­ra Ris­ti­ca 08:00–10:00
Cél: Aracs — Pusz­ta­temp­lom 2019. 07. 06. 20:00

Táv: 20 km

Szint­emel­ke­dés:10 m

Szint­idő: 7 óra

Útvo­nal: Török­be­cse >Ferenc József-csa­tor­na >Sós­ko­pó Külön­le­ges Ter­mé­szet­vé­del­mi Terü­let >Ara­csi Pusz­ta­temp­lom

Neve­zé­si díj: 1500 Ft

A túrá­val kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat a 00 381 69 192 00 64-es tele­fon­szá­mon, az e‑mail címen vagy Face­book olda­lun­kon kap­hat­tok.

A túra előt­ti és utá­ni este szál­lás lehe­tő­ség a rajt­ban, Török­be­csén az Aracs Turiz­mus szál­lás­he­lyén.

Júli­us 7‑én egy külön­le­ges vízi­tú­rá­ra vár­juk az érdek­lő­dő­ket a Tiszán Török­be­csé­ről Óbe­csé­re.

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

84. rész: Közép-Bácska — Tisza-menti barangolások Aracstól Völgypartig