Határvadász túrahét Székelyföldön 1944–2019

Határvadász túrahét Székelyföldön 1944–2019

2019. augusztus 10. szombat 9:00 - 2019. augusztus 19. hétfő 19:00

Helyszín

Székelyföld, Erdély
Gyimesbükk, Románia

GPS: 46.58915, 26.04592

A szé­kely határ­va­dász zász­ló­al­jak 1944. augusz­tus-szep­tem­ber hóna­pok­ban vívott hon­vé­dő har­ca­i­nak 75. évfor­du­ló­ján emlék­tú­rák­kal tisz­tel­günk kato­ná­ink hősi­es helyt­ál­lá­sa előtt. A 32-es határ­va­dá­szok emlék­út­ja X. alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zés­re, ez a túra a Haza­já­ró Kupa része. A gyi­me­si prog­ra­mo­kat a Kelet-magyar­or­szá­gi Spe­ci­á­lis Men­tő Egye­sü­let és az Erdély Men­tő­cso­port Csík­szé­ki Fiók­ja szer­ve­zi közö­sen az érin­tett önkor­mány­za­tok­kal, plé­bá­ni­ák­kal, erdé­lyi és magyar­or­szá­gi művé­szek­kel, civil szer­ve­ze­tek­kel és magán­em­be­rek­kel. A túra­hét társ szer­ve­ző­je az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let. Az elő­ző napok (augusz­tus 10–14.) túrá­i­nak szer­ve­zői Nagy József tör­té­nész, Szima Csa­ba tör­té­nész, Ger­gely József és Kohl And­rás. A túra­hét augusz­tus 10-én, szom­ba­ton kez­dő­dik, az uta­zás­ra az elő­ző pén­te­ki nap java­solt.

A túra­hét prog­ram­ja:

augusz­tus 10. szom­bat: VI. Kereszt­hegy emlék­tú­ra.

Talál­ko­zás 9 óra­kor a Cse­res Tibor téren Gyer­gyó­re­me­tén, innen saját autó­ink­kal uta­zunk a Cen­gel­lér-hágó­ra, a túra indu­lá­si pont­já­hoz.

augusz­tus 11. vasár­nap: A 24-es határ­va­dá­szok emlék­tú­rá­ja a m. kir. 24. szé­kely határ­va­dász-zász­ló­alj emlé­ké­re. Idei túránk a 24/2. erőd­szá­zad kat­ro­sai völgy­zá­rá­ba vezet, mely a Kéz­di-meden­cét észak­ról lezá­ró erőd­je volt az Árpád-vonal­nak. Túra­ve­ze­tő: Szima Csa­ba.

Talál­ko­zás 10 óra 30-kor a Kat­ro­sa csár­dá­nál.

Augusz­tus 12. hét­fő, augusz­tus 13. kedd, augusz­tus 14. szer­da: 3 napos kirán­du­lás trak­tor­ral az Úz-völ­gyé­be, két nap szál­lás a köz­bir­to­kos­ság fahá­za­i­ban, reg­ge­li­vel, vacso­rá­val. Ked­den túra a Magya­ros-tető­re. A szál­lás­he­lyek kor­lá­to­zott szám­ban áll­nak ren­del­ke­zés­re, néhá­nyan saját sát­ra­ik­ban is meg tud­nak száll­ni. Jelent­ke­zés Kohl And­rás­nál, elér­he­tő­ség a túra­fel­hí­vás végén.

Talál­ko­zás 10 óra­kor Csík­szent­már­ton­ban.

Augusz­tus 15. csü­tör­tök: Pihe­nő nap, egyé­ni prog­ra­mok­kal.

Augusz­tus 16. pén­tek: Túra a Szel­lő-tető­re és Kos­te­lek­re. A túra indu­lá­sá­nak hely­szí­ne meg­kö­ze­lít­he­tő gép­ko­csi­val a csík­szép­vi­zi víz­tá­ro­zó Gyi­me­sek felő­li végé­től indu­ló asz­falt úton, a Motor­si­rü­lő Szel­lő-tető elága­zá­sig (kb. 7–8 km. az út leg­ma­ga­sabb pont­ja). Innen indul  9 óra­kor a gya­log­tú­ra, a Szel­lő­re, majd tovább Kos­te­lek­re, ahol a temp­lom kert­jé­ben Mál­ná­si Deme­ter plé­bá­nos úr és hívei rész­vé­te­lé­vel fel­szen­te­li a fel­vi­dé­ki Csi­csói Nagy Géza fafa­ra­gó által készí­tett első és máso­dik világ­há­bo­rús áldo­za­tok név­so­rát tar­tal­ma­zó kop­ja­fát. A kop­ja­fa állí­tá­sá­ban jelen­tős segít­sé­get nyúj­tott a Buda­ke­szi Kul­tú­ra Ala­pít­vány Bán­kú­ti Ákos veze­té­sé­vel. Ha idő­ben vagyunk, meg­lá­to­gat­juk a Rupert Mayer német jezsu­i­ta szer­ze­tes emlé­két őrző keresz­tet, ahol meg­em­lé­ke­zünk a tábo­ri lel­kész­ről, aki 1916-ban sok kato­na éle­tét men­tet­te meg.

Az emlé­ke­zés után lovas kocsik­kal jutunk vissza az elága­zás­nál hagyott autó­ink­hoz. A lovas kocsik szá­má­nak ter­ve­zé­sé­hez kér­jük, elő­re jelent­kez­ze­nek, jelent­kez­ze­tek!

Augusz­tus 17. szom­bat: A X. alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő “32-es határ­va­dá­szok útja” emlék­tú­ra egy­ben a Haza­já­ró Kupa túrá­ja. Gyü­le­ke­ző és regiszt­rá­ció 8 órá­tól a hideg­sé­gi Fatá­nyé­ros pan­zi­ó­nál. 9 óra­kor indu­lunk Szil­vesz­ter Imre plé­bá­nos úr áldá­sá­val a Csík­szent­do­mo­kos és Csík­szent­ta­más közöt­ti befu­tó­hoz, aho­va egy­ko­ron Sebő Ödön is meg­ér­ke­zett kato­ná­i­val. Utunk során meg­em­lé­ke­zést tar­tunk a Kond­ra-kereszt szom­széd­sá­gá­ban álló, a Kele­ti-Kár­pá­tok­ban hősi halált halt kato­nák emlé­két őrző kereszt­nél. Érke­zés­kor ünne­pi köszön­tő és kul­tu­rá­lis műsor vár­ja a túrá­zó­kat, majd egy tál meleg étel mel­lett pihen­he­tünk. Ter­mé­sze­te­sen idén is lesz lehe­tő­ség busszal vissza­utaz­ni a Hideg­ség­ben hagyott autó­ink­hoz, mely­re a regiszt­rá­ci­ó­nál lehet, illet­ve kell jelent­kez­ni!

Augusz­tus 18. vasár­nap:  A gyi­mes­kö­zép­lo­ki temp­lom­ban Ber­szán Lajos atya szent­mi­sét celeb­rál 8 órai kez­det­tel (ter­mé­sze­te­sen a misén is részt vehe­tünk), majd 9 óra­kor meg­ko­szo­rúz­zuk az első világ­há­bo­rú­ban hősi halált halt Kövendy Ferenc és baj­tár­sai sír­ját a temp­lom mögöt­ti teme­tő­ben. Remél­jük, hogy a gyi­me­si­ek is minél töb­ben részt vesz­nek az emlé­ke­zé­sen.

Ezt köve­tő­en átau­tó­zunk Gyi­mes­fel­ső­lok­ra, az Árpád-házi Szent Erzsé­bet Líce­um udva­rá­ra. 10 óra­kor indu­lunk Ugra-tető­re Sebő had­nagy kereszt­jé­hez, ahol 13 óra­kor Ber­szán atya emlé­ke­zik kato­ná­ink­ra. A szent­mi­se után lehe­tő­ség nyí­lik ebé­de­lés­re és pihe­nés­re. 16:30-kor Gyi­mes­bük­kön a Kon­tu­má­ci kápol­na mel­let­ti kato­nai emlék­he­lyen kb. egy órás meg­em­lé­ke­zést tar­tunk a gyi­mes­bük­ki plé­bá­nos úrral, Sala­mon atyá­val, melyen köz­re­mű­köd­nek gyi­me­si nép­ze­né­szek, tán­co­sok And­ré Csa­ba veze­té­sé­vel, az évek óta velünk tar­tó Pre­gi­tzer Fru­zsi­na Jászai Mari díjas szín­mű­vész­nő, a Magyar Kul­tú­ra Lovag­ja és Bata Haj­nal­ka nép­ze­nész, nép­dal­éne­kes fel­lé­pé­sé­vel. Az emlé­ke­zés végén közö­sen átsé­tá­lunk a Deá­ky pan­zió udva­rá­ba és a velünk tar­tó hon­véd hagyo­mány­őr­zők dísz­őr­sé­ge mel­lett meg­ko­szo­rúz­zuk Sebő Ödön mell­szob­rát!

Augusz­tus 19. hét­fő:  10 óra­kor indul a “leve­ze­tő” túra Rakottyás­ról Mihály­szál­lás­ra, a 32-esek egy­ko­ri tisz­ti őrsé­nek hely­szí­né­re. Az épü­let már nem áll, de kato­na­sí­rok jel­zik, hogy itt is súlyos har­cok vol­tak. (Mihály­szál­lás a Sebő Ödön által írt “A halál­ra ítélt zász­ló­alj Gyi­mes-szo­ros, 1944 című” vissza­em­lé­ke­zés egyik, több­ször is sze­rep­lő hely­szí­ne.)

Meg­em­lé­ke­zé­se­ink ünne­pé­lyes­sé­gét és mél­tó­sá­gát Pre­gi­tzer Fru­zsi­na Jászai Mari díjas szín­mű­vész­nő, a Magyar Kul­tú­ra Lovag­ja és Bata Haj­nal­ka nép­ze­nész, nép­dal­éne­kes köz­re­mű­kö­dé­se biz­to­sít­ja, dísz­őr­sé­get a Hon­véd Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­let Sop­ro­ni Tago­za­tá­nak “kato­nái” áll­nak Igler Atti­la veze­té­sé­vel. Remé­nye­ink sze­rint meg­le­pe­tés ven­dé­gek is vár­ha­tók.

Az emlék­tú­rák­nak aktu­ál­po­li­ti­kai cél­ja nincs! Őriz­zük meg emlék­tú­rá­ink poli­ti­ka fölött álló mél­tó­sá­gát, ne felejt­sük el, hogy „A hábo­rú a poli­ti­ka foly­ta­tá­sa más esz­kö­zök­kel.” (Carl von Clau­se­witz (1780–1831) porosz tábor­nok)

 A szer­ve­zett prog­ra­mok az Úz-völ­gye, a Kos­te­lek­ről vissza a Motor­si­rü­lő­ig lovas­ko­csi­zás és a Csík­szent­do­mo­kos­ról vissza Hideg­ség­be buszos út költ­sé­ge kivé­te­lé­vel ingye­ne­sen láto­gat­ha­tók.  Az Úz-völ­gyi túra az uta­zás, szál­lás és az étke­zé­sek térí­té­sé­vel vehe­tő igény­be (kb.100Lej/fő/nap). Infor­má­ció az árak­ról Pün­kösd után!

A prog­ra­mok saját fele­lős­ség­re láto­gat­ha­tók, kár­té­rí­tés sem­mi­lyen címen nem igé­nyel­he­tő!

 Sze­re­tet­tel várunk min­den jó szán­dé­kú, tör­té­nel­mün­ket, ter­mé­sze­tet és túrá­zást ked­ve­lő tár­sun­kat!

Infor­má­ció: Kohl And­rás (szer­ve­ző) Email: , tel: +36 3091478, www.keszenleti.hu, https://www.facebook.com/Hatarvadasz.emlekturak/

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

105. rész: Naskalat — A halálraítélt zászlóalj nyomában