26. Börzsöny Vándortúra és Forgács Péter vezetett emléktúra

26. Börzsöny Vándortúra és Forgács Péter vezetett emléktúra

2024. október 26. szombat 7:00 - 20:00

Helyszín

Börzsöny
Diósjenő, Magyarország

GPS: 47.94171, 19.03898

Sze­re­tet­tel várunk a Bör­zsöny Akció­cso­port és a Haza­já­ró Egy­let leg­na­gyobb múlt­ra vissza­te­kin­tő tel­je­sít­mény­tú­rá­já­ra, a Bör­zsöny Ván­dor­tú­rá­ra! Immár 26. alka­lom­mal ren­dez­zük meg ezt a túrát, amely­nek házi­gaz­dá­ja ezút­tal Diós­je­nő lesz.

A Ván­dor­tú­ra indult már a Bör­zsöny kele­ti olda­lán fek­vő tele­pü­lés­ről, még­hoz­zá 2001. októ­ber 27-én. Akkor kis­sé fapa­dos módon a diós­je­női vas­út­ál­lo­más volt a rajt hely­szí­ne, ezút­tal a Bier-bir­tok töl­ti be ezt a sze­re­pet, sőt a cél is itt lesz, vagy­is a Ván­dor­tú­ra immár hagyo­má­nyo­san kör­tú­ra­ként sze­re­pel a túra­nap­tár­ban. A Bier-bir­tok Diós­je­nő észa­ki részén talál­ha­tó, a goog­le maps kere­ső­jé­be a Zsi­bak-for­rást kell beüt­nie annak, aki autó­val érke­zik. A tele­pü­lést ez eset­ben a Tán­csics utcán kell elhagy­ni észak felé, majd bal­ra fel kell kanya­rod­ni a táb­lá­kat követ­ve. Azok, akik tömeg­köz­le­ke­dés­sel érkez­nek, körül­be­lül 2 kilo­mé­tert kell sétál­ni­uk Diós­je­nő köz­pont­já­tól a kék jel­zé­sen, de elő­ze­tes egyez­te­tés után akár a ren­de­ző­ség is tud autós segít­sé­get nyúj­ta­ni a rajt meg­kö­ze­lí­té­sé­hez. A Ván­dor­tú­ra immár hete­dik esz­ten­de­je egy­ben For­gács Péter emlék­tú­ra is. A tel­je­sít­mény­tú­ra mel­lett a 10 kilo­mé­te­res veze­tett túra a tra­gi­ku­san elhunyt For­gács Péter, ali­as „Vag­dalt­hús” bará­tunk és túra­tár­sunk emlé­ke előtt tisz­te­leg.

26. Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra

Idő­pont: 2024. októ­ber 26.
Rajt: 7:00 – 9:00, Bier-bir­tok
Cél: 11:00 – 20:00, Bier-bir­tok
A táv 31,1 km, amely­hez 1301 méter szint­emel­ke­dés páro­sul.
Útvo­nal: Diós­je­nő – Závoz – Kő-szirt – Kun-rét – Kámor – Csán­ki-kert – Kőem­ber – Csur­gó-feje­zet –
Bugyi­hó – Hegy­hát – Király­há­za – Nagy-Mána-bérc – Magos­fa-vál­la – Csó­vá­nyos – Fol­tán-kereszt –
Vere­bes-kaszá­ló – Vörös-kői-nye­reg — Diós­je­nő
Szint­idő: 11 óra
Neve­zé­si díj 3000 forint, Haza­já­ró Egy­let tagok­nak 1500 forint.
Fris­sí­tő pont az útvo­na­lon: Király­há­za
A cél­ban meleg étel­lel (vadisz­nó­ra­gu hagy­más bab­bal) vár­juk a részt­ve­vő­ket!
Díja­zás: okle­vél, kitű­ző
Tér­kép: Bör­zsöny
Online elő­ne­ve­zés, elő­ne­ve­zé­si határ­idő: 2023. októ­ber 25. pén­tek 23:59.
Továb­bi infor­má­ció: Kenye­res Osz­kár; 06703124560,

For­gács Péter emlék­tú­ra – 10 kilo­mé­te­res veze­tett túra a Kő-szirt­re

Rajt: 9:00, Bier-bir­tok
A táv 10 km.
Neve­zé­si díj 3000 forint, Haza­já­ró Egy­let tagok­nak 1500 forint.
A cél­ban meleg étel­lel (vadisz­nó­ra­gu hagy­más bab­bal) vár­juk a részt­ve­vő­ket!
Díja­zás: emlék­lap, kitű­ző
Tér­kép: Bör­zsöny
Jelent­ke­zés és továb­bi infor­má­ció: Kenye­res Osz­kár; 06703124560,

Várunk nagy sze­re­tet­tel a 26. Bör­zsöny Ván­dor­tú­rán!

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

268. rész: Börzsöny — Vulkántúra bölcsőhelyünk körül