Élménybeszámoló a 21. Börzsöny Vándortúráról

Élménybeszámoló a 21. Börzsöny Vándortúráról

Közel­sé­ge elle­né­re, a Bör­zsöny szá­mom­ra mind­ezi­dá­ig egy meg­hó­dí­tat­lan hegy­ség­nek szá­mí­tott. Elte­kint­ve pár rövid túrá­tól, csak a Bör­zsöny Akció­cso­port túrá­in keresz­tül kezd­tem iga­zán meg­is­mer­ni ezt a sűrű erdők­kel borí­tott, csen­des vidé­ket.

Az idei Bör­zsöny Ván­dor­tú­rá­ra Mária­noszt­ra felől érkez­tünk Szo­ko­lyá­ra. Már az autó­úton érez­tük, ez most más lesz, mint Zebe­gény­ből útnak indul­ni. Itt nin­cse­nek lép­ten — nyo­mon turis­ták, autók­kal teli utcák. Egy csen­des kis falu várt min­ket, ahol min­den­ki barát­sá­go­san köszönt és kész­sé­ge­sen iga­zí­tott útba. Mivel egy órá­val a rajt meg­kez­dé­se után érkez­tünk, már javá­ban szál­in­góz­tak velünk szem­be az iti­ne­re­ket szo­ron­ga­tó túrá­zók.

A bará­ti üdvöz­lé­sek és a gyors regiszt­rá­ció után útnak is indul­tunk, hiszen célul tűz­tük ki, hogy szint­időn belül tel­je­sít­jük a távot. Kell a pecsét a Haza­já­ró Kupá­hoz. Szo­ko­lyát elhagy­va szán­tó­föl­dek és lege­lők moza­ik­ján keresz­tül köze­led­tünk az erdős dom­bok felé. A csend és nyu­ga­lom, ami a táj­ra ült, tel­je­sen kisza­kí­tott min­ket a meg­szo­kott való­ság­ból. Már-már giccse­sen szép jele­net volt, ami­kor az őszi kike­ri­csek­től lila rét­ről két ló vág­ta­tott keresz­tül az úton, hogy csat­la­koz­zon a túl­ol­da­lon sza­ba­don lege­lé­sző tár­sa­ik­hoz. Ahogy beér­tünk az erdő­be, nem kel­lett sokat vár­nunk, hogy fel­zeng­je­nek az őszi erdő öblös kürt­jei. Túránk során saj­nos csak ezen a sza­ka­szon hal­lot­tunk szar­vas­bő­gést, de ez is elég volt ahhoz, hogy meg­ala­poz­za a han­gu­la­tot. Kel­lett is a moti­vá­ció, hiszen egy jelen­tős emel­ke­dő állt előt­tünk. A Fol­tán-kereszt után a Kék­tú­ra leg­szebb sza­ka­szán veze­tett utunk. Még a bal­ról nyí­ló gyö­nyö­rű pano­rá­ma sem tud­ta elvon­ni figyel­mün­ket a bük­kös égbe­tö­rő tör­zse­i­nek ren­ge­te­gé­ről. Mint­ha egy góti­kus temp­lom nyú­lánk osz­lo­pai közt sétált vol­na az ember. Innen már nem volt messze a Csó­vá­nyos, ahol meg­kap­tuk a követ­ke­ző pecsé­tet és elkölt­het­tük ebé­dün­ket. A sok isme­rős miatt, akik­kel ilyen­kor össze­fut az ember, min­dig veszély­be kerül a szint­idő, így eről­te­tett búcsú után újra útnak indul­tunk.

Mivel a szint­emel­ke­dés nagy­ja már hátunk mögött volt és az ebé­det is elpusz­tí­tot­tuk, meg­újult len­dü­let­tel eresz­ked­tünk le a Rako­dó­hoz, hogy onnan fel­ka­pasz­kod­junk a Nagy-Hideg-hegy­re. Az idő­köz­ben hűvös­re for­dult idő miatt, külö­nö­sen jól esett az „ovis tea”, amit itt kap­tunk. A túra hát­ra­lé­vő része már jelen­tős szint­emel­ke­dést nem tar­to­ga­tott, inkább a folya­ma­tos eresz­ke­dés vet­te igény­be a tér­de­ket. Az utol­só ellen­őr­ző­pont­nál elfo­gyasz­tott lek­vá­ros kenyér erőt adott az utol­só sza­kasz­hoz. A kis­sé egy­han­gú, hosszú eresz­ke­dés mono­to­ni­tá­sá­nak és az őszi táj melan­kó­li­kus han­gu­la­tá­nak köszön­he­tő­en az utol­só kilo­mé­te­re­ket csend­ben, gon­do­la­ta­ink­ban elme­rül­ve rót­tuk.

Kiér­ve az erdő­ből újból sze­münk elé tárult Szo­ko­lya, amin éppen a kis­vo­nat robo­gott keresz­tül. Beér­ve a falu­ba jóked­vű­en kons­ta­tál­tuk, hogy nem sok ilyen tele­pü­lés lehet a vilá­gon, ahol a házak autó­fel­já­ró­ján egy vonat robog keresz­tül, napon­ta több­ször. A cél­ba beér­kez­ve for­ró bab­gu­lyás várt min­ket, ami iga­zán jól esett, hiszen hol volt már a lek­vá­ros kenyér?

Az idő­já­rás pont akkor for­dult esős­re, mikor­ra az utol­só túrá­zók is beér­tek a cél­ba, így egy iga­zán jó han­gu­la­tú túrát tud­ha­tunk magunk mögött.

Köszön­jük a beszá­mo­lót Dobay Ger­gely­nek.

Dobay Ger­gely bará­tunk beszá­mo­ló­ja hűen adja vissza az idei, immár 21. alka­lom­mal meg­ren­de­zett Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra han­gu­la­tát. Bizony ezen a túrán sok olyan fia­tal volt, aki még nem is élt az első Ván­dor­tú­ra ide­jén. És saj­nos már az a For­gács Péter sem él, aki­nek emlé­ké­re immár két esz­ten­de­je meg­ren­de­zünk egy rövid, veze­tett túrát is ezen a napon.

Ez a túra ezút­tal a Szo­ko­lya felet­ti Nagy-Kő-hegyet mász­ta meg, majd a Magas-hegy­ről azon a kék kereszt jel­zé­sen eresz­ke­dett vissza a tele­pü­lés felé, ame­lyet éppen Péter fes­tett fel annak ide­jén. A veze­tett túrán 40-en tar­tot­tak velünk, míg a hosszabb tel­je­sít­mény­tú­rát 141-en tel­je­sí­tet­ték az idén. Leg­if­jabb tel­je­sí­tőnk a 9 esz­ten­dős Len­gyel Vin­ce, míg a leg­idő­sebb, a 75 éves Pető Lász­ló Sán­dor volt. Óri­á­si köszö­net­tel tar­to­zunk Szo­ko­lya pol­gár­mes­ter asszo­nyá­nak, Pin­tér Csil­lá­nak és csa­pa­tá­nak, akik nem csak befo­gad­ták a ren­dez­vényt, és pro­fi körül­mé­nye­ket biz­to­sí­tot­tak a helyi IKSZT Sza­laj­ka házá­ban, hanem min­den indu­lót meg­ven­dé­gel­tek egy remek bab­gu­lyás­sal! Talál­ko­zunk novem­ber­ben a viseg­rá­di Áprily-túrán, majd decem­ber 14.-én a Bör­zsöny Vul­kán­tú­rán!